@TechReport{Cumpelik-TR-2005-31,
 UPDATE = { 2006-01-31 },
 author =	 {{\v C}umpel{\'\i} k, Ji{\v r}{\'\i} and Strnad, Pavel and
         {\v S}{\'a}ra, Radim and V{\'e}le, Franti{\v s}ek and
         Veverkov{\'a}, Michaela and Zelenka, Karel},
 language =	 {czech},
 title =	 {Posturografick{\'e} hodnocen{\'\i} statick{\'e} a
         dynamick{\'e} stabilizace t{\v e}la},
 e_title =	 {Measuring Static and Dynamic Body Stabilization by A
         Posturographic Method},
 institution =	 {Center for Machine Perception, K13133 FEE Czech Technical
         University},
 address =	 {Prague, Czech Republic},
 year =	 {2005},
 month =	 {December},
 type =	 {Research Report},
 number =	 {{CTU--CMP--2005--31}},
 issn =	 {1213-2365},
 pages =	 {26},
 figures =	 {30},
 authorship =	 {19-19-19-19-19-5},
 psurl =	 {[Cumpelik-TR-2005-31.pdf]},
 project =	 {NK7735-3, breathe},
 annote = {Tato v{\' y}zkumn{\' a} zpr{\' a}va se zab{\' y}v{\' a}
  {\'  u}vodn{\'  \i}  anal{\'  y}zou prim{\'  a}rn{\'  \i}ch
  posturografick{\' y}ch m{\v e}{\v r}en{\' \i} s c{\' \i}lem nal{\'
  e}zt vhodn{\' e} charakteristiky pro hodnocen{\' \i} stabilizace
  t{\v e}la. Z literatury je zn{\' a}mo, {\v z}e probl{\' e}m
  posturografick{\' e} stabilometrie nen{\' \i} uspokojiv{\v e}
  vy{\v r}e{\v s}en, zejm{\' e}na proto, {\v z}e stabilometrick{\'
  e} parametry maj{\' \i} malou opakovatelnost a jsou siln{\v e}
  ovlivn{\v e}ny {\v r}adou vedlej{\v s}{\' \i}ch faktor{\accent23
  u}. Na{\v s}e studie potvrzuje tyto z{\' a}v{\v e}ry. Domn{\'
  \i}v{\'  a}me se zejm{\'  e}na, {\v  z}e bude  t{\v r}eba
  standardizovat m{\v e}{\v r}ic{\' \i} protokol tak, aby subjekt
  byl co nejm{\' e}n{\v e} ovlivn{\v e}n ru{\v s}iv{\' y}mi vlivy a
  tak, aby bylo dosa{\v z}eno opakovateln{\' y}ch m{\v e}{\v r}en{\'
  \i}.},
 keywords =	 {body stabilization, posturogrammetry},
}