@TechReport{Fajt-CAK-2006-20,
 IS = { zkontrolovano 29 Dec 2006 },
 UPDATE = { 2006-02-02 },
 author =	 {Fajt, Luk{\'a}{\v s} and Svoboda, Tom{\'a}{\v s}},
 language =	 {czech},
 title =	 {U\v cen\'\i{} a rozpozn\'av\'an\'\i{}
         struktur\'aln\'\i{}ho obrazov\'eho modelu, CMP
         reimplementace},
 e_title =	 {Learning and matching of pictorial structures, CMP
         re-implementation },
 institution =	 {Department of Cybernetics, Faculty of Electrical
         Engineering, Czech Technical University},
 address =	 {Prague, Czech Republic},
 year =	 {2006},
 month =	 {January},
 type =	 {Research Report},
 number =	 {{K333--20/06}, {CTU--CMP--2006--01}},
 pages =	 {14},
 authorship =	 {50-50},
 psurl =	 {[Fajt-TR-2006-01.pdf]},
 project =	 {1M0567, 1ET101210407},
 annote = {Pr{\'a}ce popisuje implementaci metody hled{\'a}n{\'\i}
  artikulovan{\'e}ho modelu lidsk{\'e}ho t{\v e}la podle pr{\'a}ce
  Pedro F.~Felzenswalb a Daniel P.~Huttenlocher Pictorial Structures
  for Object Recognition, Internal Journal of Computer Vision, 2005,
  61(1), 55-79. Model lidsk{\'e}ho t{\v e}la je reprezentov{\'a}n
  jako objekt slo{\v z}en{\'y} z n{\v e}kolika {\v c}{\'a}st{\'\i},
  kter{\'e} jsou uspo{\v r}{\'a}d{\'a}ny do deformovateln{\'e}
  konfigurace. Vzhled ka{\v z}d{\'e} {\v c}{\'a}sti je modelov{\'a}n
  nez{\'a}visle na ostatn{\'\i}ch, deformovateln{\'a} konfigurace je
  reprezentov{\'a}na kloubov{\'y}mi spojen{\'\i}mi mezi dv{\v e}ma
  {\v c}{\'a}stmi. Pravd{\v e}podobnostn{\'\i} model vzhledu 
  {\v c}{\'a}st{\'\i} a~vz{\'a}jemn{\'y}ch kloubov{\'y}ch spojen{\'\i} je
  nau{\v c}en z~ozna{\v c}en{\'y}ch tr{\'e}novac{\'\i}ch dat.
  Nejlep{\v s}{\'\i} model vysv{\v e}tluj{\'\i}c{\'\i}
  konkr{\'e}tn{\'\i} pozorov{\'a}n{\'\i} je nalezen rekurzivn{\'\i}
  procedurou, kter{\'a} maximalizuje shodu vzhledu jednotliv{\'y}ch
  {\v c}{\'a}st{\'\i} s~obr{\'a}zkem a minimalizuje nutnou deformaci
  modelu. Algoritmus je testov{\'a}n na um{\v e}l{\'y}ch
  i~re{\'a}ln{\'y}ch datech. },
 keywords =	 {pictorial structures, motion capture, tracking},
}