@Misc{Svoboda-OMNIDEMO,
 author =  { Tom{\'a}{\v s} Svoboda },
 title =  { Omnidirectional Vision---Demos },
 howpublished = { \\
         http://cmp.felk.cvut.cz/\~{}svoboda/Demos/Omnivis/ },
}