@MASTERSTHESIS{ Zyka-master96,
 AUTHOR =  { Z{\'y}ka, V{\'\i }t },
 language =  {Czech},
 TITLE =  { Inteligentn{\'\i } zpracov{\'a}n{\'\i }
         vektorov{\'y}ch dat },
 SCHOOL =  { {{\v C}VUT FEL}, katedra {\v R}{\'\i }d{\'\i
         }c{\'\i } techniky },
 ADDRESS =  { Praha, {\v C}esk{\'a} republika },
 YEAR =  { 1996 },
 PAGES =  { 69 },
 MONTH =  feb,
 KEYWORDS =  { digitalization, vectorization, cadastral maps },
 NOTE =  { },
 WHO =   { Zyka },
 LIBRARY =  { Zyka-own, K335 },
}