X383ZS, Y383ZS - Zpracování signálu a obrazu (obrazová část)

Odkaz na stránky signálové části http://measure.feld.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/x383zs

Letní semestr 2010/2011, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 14:30 do 16:00 v posluchárně 340 (Dejvice) .

Přednášející: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky
Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac

Cvičící: Ing. Tomáš Svoboda, PhD. (vedoucí cvičení), svoboda@cmp.felk.cvut.cz, Ing. David Hurych, RNDr. Michal Jančošek, Ing. Tomáš Petříček.
Stránky cvičení.

Praha, 3.5.2011

Zkouškové otázky z obrazové části. Typicky se vybírá pět otázek náhodně z následujícího seznamu otázek. Klikněte sem (.pdf).

Okruhy ke zkoušce.   

Prezentace na přednáškách v elektronické formě. Konkrétní přednášku vyberte podle plánu přednášek (česky, anglicky).

Plán přednášek

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

8 5.04.2011 Úvod a vlastnosti digitálních obrazů. Počítačové vidění versus digitální zpracování obrazu. Proč je počítačové vidění těžké?  Role interpretace pozorovaných dat. Rastrový digitální obraz a jeho základní vlastnosti. Vzorkování 2D signálu. Histogram. Typický postup analýzy obrazu. (.pdf)
9 12.04.2011 Lineární integrální transformace. 2D Fourierova transformace. Spektrum.(.pdf) Vlnková (wavelets) transformace. Metoda hlavních směrů (angl. Principal component analaysis).
10 19.04.2011 Předzpracování obrazu I (metodami zpracování signálů).  Filtrace šumu ve spektru. Metody předzpracování, taxonomie podle velikosti zpracovávaného okna. Transformace jasové stupnice, ekvalizace histogramu. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace a interpolace obrazu. Rastrové a vektorové obrazy, použití na příkladu jazyka PostScript. (.pdf)
11 26.04.2011 Předzpracování obrazu II. Statistický princip filtrace šumu. Předzpracování v lokálním okně. Předzpracování pomocí 2D konvoluce. Rychlé implementace konvoluce. Nelineární metody předzpracování. Robustní statistika. Detekce hran. Marrova teorie hranové detekce (průchody nulou). Role měřítka. Cannyho hranový detektor. (.pdf) Restaurace obrazu (.pdf)
12

3.05.2011

Pořízení obrazu z optického i radiometrického hlediska.(.pdf). Základy geometrické optiky (.pdf)  Kamery (přehled). Barevené obrazy a jejich zpracování. (.pdf)
13 10.05.2011 Matematická morfologie. Reprezentace obrazu bodovými množinami, rozdíl od kombinace lineárních zdrojů. Operace morfologie pro binární obrázky, eroze, dilatace, složitější operace. Hledání kostry. Šedotónová morfologie. Granulometrie. Morfologická segmentace, rozvodí (watershed). Binární (.pdf). Šedotónová (.pdf)
14 17.05.2011 Komprese obrazů. Entropie. Redundance. Ztrátové a bezeztrátové metody. Huffmanovo a aritmetické kódování. Komprese lineárními integrálními metodami. Predikční metody komprese. (.pdf) Reprezentace obrazu pomocí koutkové reprezentace.

Poznámka: prezentace na přednáškách jsou z loňského školního roku. Je pravděpodobné, že se před letošní přednáškou změní, protože budou vylepšovány. Po uskutečněné přednášce budou prezentace občerstveny.

Zkouška X383ZS a Y383ZS a její hodnocení, platí od 1. 1. 2008

 

Počet bodů

Hodnocení zkoušky

0-49, případně z písemky ze signálové nebo obrazové části méně než 12 bodů

neprospěl, F 

50- 59

dostatečně, E

60-69 uspokojivě, D
70-79 dobře, C

80-89

velmi dobře, B

90-100 (ústní zkoušení může navýšit hodnocení až na 110 bodů)

výborně, A

 

 

Signály

Obrazy

Min

Max

Min

Max

Laboratoře, cvičení

6

15

6

15

Písemná zkouška

12

35

12

35

Ústní zkouška

<-10, +10>

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední změna 03.05. 2011 13:49