Počítačové vidění pro informatiku

Úloha druhá: Rekonstrukce obrazu
Autoři: Petr Přibyl, Jakub Heindrych, Radek Matouch


Obsah: Zadání
  Výběr bodů
  Určení fundamentální matice
  Výpočet epipólů a epipolár
  Rekonstrukce bodů scény
  extract.m a kostky.m - soubory se zdrojovým kódemZadání

Úkolem bylo provést rekonstrukci scény ze dvou obrazů. K dispozici jsme měli nástroj CORRGUI pro pohodlné nalezení korespondujících bodů a práce probíhala v prostředí Matlab 5.3 pro Windows. Po vyřešení úlohy bylo úkolem sestavit tuto zprávu. Jako výchozí pohledy kamer jsme použili následující dva obrazy:
prvni obraz druhy obrazVýběr korespondujících bodů

Jak již bylo řešeno, k nalezení a určení bodů jsme použili nástroj CORRGUI. Body jsme bohužel zadávali dvakrát, neboť při prvním zadání 19 bodů jsme po delším bádání zjistili, že někde v postupu nastala chyba a bodu nejsou zaneseny a určeny správně. Při druhém pokusu jsme určili již jen 15 bodů, nicméně i tento počet se ukázal jako zcela postačující. Body jsme získali ze struktury uložené z programu CORRGUI následujícím kódem:

load kostky2.mat;
CORR = CORR_EXCHANGE;
points1 = CORR.d.corr(20:34,:,1);
points2 = CORR.d.corr(20:34,:,2);
q1 = points1;
q2 = points2;
Q1=[q1(:,1) q2(:,1)];
Q2=[q1(:,2) q2(:,2)];

Je nutno dodat, že tento kód je poskládaný z opraveného souboru extract.m a z našeho kódu. Výsledné souřadnice bodů jsou uloženy v maticích Q1(pro body z prvního obrázku) a Q2(pro body z druhého obrázku) Korespondující body leží vždy ve stejném řádku matic. Na následujících obrázcích jsou vidět body, které jsme zvolili pro určení korespondence.
prvni obraz druhy obrazUrčení fundamentální matice

Fundamentální matici F jsme spočetli nejprve pro 8 bodů a teprve potom pro všech 15 bodů, abychom mohli porovnat rozdíl. Ten byl značný, při použití všech patnácti bodů se vše znatelně zpřesnilo. Výsledky pro fundamentální matici určenou 8 body jsme však do zprávy nezahrnuli. Fundamentální matice musí splňovat následující rovnici:

ut.Q.u' = 0

Prvky fundamentální matice jsme získali jako nulový prostor matice M, jenž má následující tvar:
fundamentalni matice
Nulový prostor jsme určili pomocí SVD jako řešení rovnice

rovnice

Vlivem chyb a nepřesností má nalezená matice F hodnost 3, oproti požadované hodnosti 2. Toho docílíme svd rozkladem matice F, vynulováním nejmenšího singulárního čísla a opětovným složením (vynásobením) matic. Pro celý postup opět uvádím kód pro Matlab.

% vektor vybranych bodu
indexy = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19];

% soustava pro nalezeni prvku fundamentalni matice
matice = zeros(15,9);
for i=1:15
   matice(i,1) = Q1(indexy(i),1)* Q2(indexy(i),1);
   matice(i,2) = Q1(indexy(i),1)* Q2(indexy(i),2);
   matice(i,3) = Q1(indexy(i),1);
   matice(i,4) = Q1(indexy(i),2)* Q2(indexy(i),1);
   matice(i,5) = Q1(indexy(i),2)* Q2(indexy(i),2);
   matice(i,6) = Q1(indexy(i),2);
   matice(i,7) = Q2(indexy(i),1);
   matice(i,8) = Q2(indexy(i),2);
   matice(i,9) = 1;
end
[U, S, V] = svd(matice);

% vytvorime fundamentalni matici
F = reshape (V(:, 9), 3, 3)';
[U, S, V] = svd(F);
S(3,3) = 0;
F = U * S * V';
Výpočet epipólů a epipolár

Epipólje bod, v němž je na obraze vidět druhá kamera. Splňuje následující rovnice:

e1.F = 0
F.e2t = 0

Určení epipólů je o to jednodušší, že již máme provedený SVD rozklad fundamentální matice, stačí tedy vzít patřičné sloupce matic U a V a znormalizovat je třetí souřadnicí:

e1 = U(:, 3) ./ U(3, 3);
e2 = V(:, 3) ./ V(3, 3);

Epipoláry jsou přímky, které se při zobrazení kamerou zobrazí do jediného bodu. Při pohledu druhou kamerou je vidíme jako paprsky potínající se právě v epipólu. Naším úkolem bylo tedy spočítat rovnice epipolár pro zvolené body a zobrazir je do pohledu druhé kamery. Parametry přímek spočteme z rovnic

l1= F . u'
l2= u'T . F

Jakmile máme tyto paramtery, není problém z rovnice přímky dopočítat kde dvěma zvoleným x souřadnicím y a těmito dvěma body nechat projít přímku. Kód, který toto dělá pro první kameru uvedu zde, celý kód je možno si prohlédnout ve výpisu, jenž přikládám ke zprávě.

for i=1:15
   ep1 = F * [Q2(i, 1) Q2(i, 2) 1]';
   nula = [Q1(1, :) 1] * ep1;
   nula = 0;
   x1 = 0;
   x3 = 3000;
   y1 = (nula-ep1(3) - x1 * ep1(1)) / ep1(2);
   y3 = (nula-ep1(3) - x3 * ep1(1)) / ep1(2);
   line([x1 x3]', [y1 y3]');
end

Nakonec je možno zhlédnout výsledné obrázky:

obrazek s epipolarama
obrazek s epipolarama
Rekonstrukce bodů scény

Parametry kamery jsou známé, proto pouze načteme projekční matice kamer z externího souboru. Chceme-li nyní určit souřadnice bodů v prostoru, je nutno určit řešení následujících rovnic:

ai1.ui1= P1 . Xi
ai2.ui2= P2 . Xi

K řešení si sestavíme pomocnou matici A a řešení získáme jako její nulový prostor. Toto řešení je nutno dále normalizovat čtvrtou souřadnicí. Vše je opět vidět v kódu:

%nacteme projekcni matice obou kamer
load pointcal_mat;

% sestaveni matice pro nalezeni souradnic bodu v prostoru
matice2 = zeros(4,4);
body = zeros(15,3);
for i=1:15
  matice2(1, :) = [Q1(i,1) * P1(3, 1) - P1(1, 1)
    Q1(i,1) * P1(3, 2) - P1(1, 2)
    Q1(i,1) * P1(3, 3) - P1(1, 3)
    Q1(i,1) * P1(3, 4) - P1(1, 4)]';
  matice2(2, :) = [Q1(i,2) * P1(3, 1) - P1(2, 1)
    Q1(i,2) * P1(3, 2) - P1(2, 2)
     Q1(i,2) * P1(3, 3) - P1(2, 3)
     Q1(i,2) * P1(3, 4) - P1(2, 4)]';
  matice2(3, :) = [Q2(i,1) * P1(3, 1) - P2(1, 1)
    Q2(i,1) * P1(3, 2) - P2(1, 2)
    Q2(i,1) * P1(3, 3) - P2(1, 3)
    Q2(i,1) * P1(3, 4) - P2(1, 4)]';
  matice2(4, :) = [Q2(i,2) * P1(3, 1) - P2(2, 1)
    Q2(i,2) * P1(3, 2) - P2(2, 2)
     Q2(i,2) * P1(3, 3) - P2(2, 3)
     Q2(i,2) * P1(3, 4) - P2(2, 4)]';
  [U, S, V] = svd(matice2);
  body(i,:) = V(1:3, 4)' ./ V(4, 4);
end

Zbývá již jen tyto body zobrazit:

figure(2);
for i=1:15
  plot3(body(i,1), body(i,2), body(i,3), '*');
  hold on;
  grid on;
  axis equal;
end

Výsledkem celého postupu jsou body z rekonstruované scény: