Vzorové otázky pro 1. test z PVI roku 2001

 1. Mějme SVD rozklad matice $A = U D V^T$, ze kterého známe matice

  \begin{displaymath}
D =
\left(\begin{tabular}{ccc}
1 & 0 & 0 \\
0 & 0...
... \\
-1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{tabular}\right)\ .
\end{displaymath}

  Nalezněte bázi pravého nulového prostoru matice $A$.
 2. Mějme matici

  \begin{displaymath}
A =
\left(\begin{tabular}{ccc}
3 & 0 & 0 \\
0 & 0...
...0 \\
1 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 1
\end{tabular}\right)\ .
\end{displaymath}

  Nalezněte jeden nenulový vektor $x$, který řeší rovnici $x^T A $ = 0.
 3. Spočtěte číslo podmíněnosti matice dané součinem

  \begin{displaymath}
\left(\begin{tabular}{ccc}
2 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\...
... \\
-1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{tabular}\right)\ .
\end{displaymath}

 4. Mějme čtyři body v rovině o souřadnicích $x_1=[0,0]$, $x_2=[1,0]$, $x_3=[0,1]$, $x_4=[1,1]$ a jejich obrazy v kameře o souřadnicích $u_1=[0,0]$, $u_2=[1,0]$, $u_3=[0,1]$, $u_4=[2,2]$. Sestavte rovnice pro výpočet projektivního zobrazení mezi rovinami, které na sebe mapuje body se stejnými indexy.
 5. V obrazu jste detekovali dva body o souřadnicích $[1,2]$ a $[2,1]$. Napište homogenní souřadnice přímky procházející těmito body.
 6. V obraze jste nalezli dvě rovnoběžné přímky s rovnicemi $x = -1$ a $x = 1$. Napište homogenní souřadnice jejich průsečíku?
 7. Buď $\cal{P}$ projektivní rovina. Nalezněte průsečík přímky $x=3$ s přímkou v nekonečnu v $\cal{P}$.
 8. V obrazu jste nalezli tři přímky s homogenními souřadnicemi $[1,2,3]$, $[3,2,1]$ a $[-2,0,1]$. Protínají se přímky v jednom bodě?
 9. Buď $\cal{P}$ projektivní rovina. Leží průsečík přímek $x = 0$ a $y = 0$ na přímce v nekonečnu v $\cal{P}$? Zdůvodněte.
 10. Pracujme v reálné projektivní rovině. Který z následujících vektorů reprezentuje souřadnice přímky v nekonečnu a který souřadnice bodu v nekonečnu?
  1. $(1,0,0)$
  2. $(0,1,0)$
  3. $(0,0,0)$
  4. $(0,0,1)$
 11. Mějme incidenční bázi $I = (P,L,\circ)$, kde $P = \{A,B,C,D\}$, $L =
\{k,l,m,n,o,p\}$ a incidence $\circ$ je definována incidenční tabulkou
    $k$ $l$ $m$ $n$ $o$ $p$
  $A$ $\bullet$     $\bullet$   $\bullet$
  $B$ $\bullet$ $\bullet$     $\bullet$  
  $C$   $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$    
  $D$     $\bullet$   $\bullet$ $\bullet$
  ,
  ve které výskyt symbolu $\bullet$ na průsečíku jistého řádku a sloupce tabulky znamená, že bod v tom řádku je incidentní s přímkou v odpovífajícím sloupci. Je báze $I$ afinní rovina? Odpověď zdůvodněte.
 12. Mějme incidenční bázi $I = (P,L,\circ)$, kde $P = \{A,B,C,D,E,F,G\}$, $L =
\{k,l,m,n,o,p,q\}$ a incidence $\circ$ je definována incidenční tabulkou
    $k$ $l$ $m$ $n$ $o$ $p$ $q$
  $A$ $\bullet$       $\bullet$   $\bullet$
  $B$ $\bullet$ $\bullet$          
  $C$   $\bullet$ $\bullet$       $\bullet$
  $D$ $\bullet$   $\bullet$ $\bullet$      
  $E$   $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$    
  $F$         $\bullet$ $\bullet$  
  $G$       $\bullet$   $\bullet$ $\bullet$
  ,
  ve které výskyt symbolu $\bullet$ na průsečíku jistého řádku a sloupce tabulky znamená, že bod v tom řádku je incidentní s přímkou v odpovídajícím sloupci. Modifikujte tabulku na třech místech tak, aby báze byla projektivní rovinou.
 13. Mějme incidenční bázi $I = (P,L,\circ)$, kde $P = \{A,B,C,D,E\}$, $L =
\{k,l,m,n,o,p\}$ a incidence $\circ$ je definována incidenční tabulkou
    $k$ $l$ $m$ $n$ $o$ $p$
  $A$ $\bullet$   $\bullet$     $\bullet$
  $B$   $\bullet$ $\bullet$   $\bullet$  
  $C$ $\bullet$ $\bullet$     $\bullet$  
  $D$       $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$
  $E$ $\bullet$ $\bullet$   $\bullet$    
  ,
  ve které výskyt symbolu $\bullet$ na průsečíku jistého řádku a sloupce tabulky znamená, že bod v tom řádku je incidentní s přímkou v odpovídajícím sloupci. Vytvořte množinu $P'$ jako podmnožinu $P$ tak, aby báze $(P',L,\circ')$, kde $\circ'$ je definována tabulkou bez řádků, které odpovídají bodům odstraněným z $P$, tvořila afinní rovinu.


Tomas Pajdla 2001-04-23