Počítačové viděni pro informatiku

Úloha druhá: Rekonstrukce obrazu

Vypracoval: Pavel Konečný, Martin Šimůnek

Zadání:

Proveďte projektivní rekonstrukci obrazu na základě dvou vstupních obrázků.

Zde jsou zadané obrazy: Postup:

Nejprve je nutno pomocí MATLABu a modulu CORRGUI zadat korespondující body v obrazcích (bod musímí být viditelý v obou obrázcích. Tetno program sparuje souřadnice bodů a uloží je do matice. Z těchto bodů lze spočítat Fundamentální matici. Pomocí Fundamentální matice jsme v obou obrazech určili epipoly a epipolární přímky odpovídající bodům v druhém obraze. Dále jsme chytře zvolili jednu z projektivních matic a s použitím vlastností epipolární geometrii dopočítaly druhou projektivní matici. S pomocí projektivních matic jsme vypočítaly souřadnice korespondujících bodů v projektivním prostoru. Nakonec jsme zkontrolovali kvalitu projektivní rekonstrukce reprojekcí vypočítaných bodů zpět do obou obrazů.

 

Vypracování:

Výpočet Fundamentální matice:

Definujme C a C' jako stred prvni a druhe kamery. Prvni kameru umistime do stredu souradneho systemu (ve svetovych souradnicich), tedy dostaneme T = C - C. X je bod ve scene a u, u jsou jeho obrazy j jednotlivych snimcich.

Pro výpočet matice F potřebujeme aspoň 7 korespondujících dvojic bodů.

 

 

 

 

Pro korespondující body pak platí

uBT . F . u'B' = 0 
a pro více bodu nabývá tato rovnice následující tvar a na její řešení jsme použili metodu SVD : 

 

Výpočet epipoláry:

Epipolárou nazýváme takovou přímku(představuje podprostor dimenze 2), na kterou se do druhého obrazu promítá bod z prvního obrazu a tudíž ji v projektivní rovině můžeme vyjádřit pomocí doplňkového vektoru. Jelikož na epipoláře musí ležet druhý bod z korespondující dvojice, tak tento doplňkový vektor vude kolmý na vektor reprezentující bod v druhém obraze. Skalární součin kolmých vektoru reprezentujícího epipoláru a vektoru reprezentujícho bod ve druhém obraze musí být roven nule. Epipoláry v jednom obraze tudíž získám jako: uBT . F a epipoláry v druhém obraze jako: F . u'B'

Výpočet epipolu:

Epipolem nazýváme takový bod obrazu, do kterého se promítá střed druhé kamery. Jedná se tedy o bod, který nemá v druhém obraze reprezentanta. Tudíž ve druhém obraze nemůže mít reprezentanta ani epipolára a má tedy homogenní souřadnice (0,0,0). Epipóly můžeme vypočítat z rovnic: 

F . e1 = 0  a  e2 . F = 0      K tomuto výpočtu opět použijeme SVD.

Projektivní rekonstrukce:

Dalším krokem k získání rekonstruované scény je vypočítat projekční matice, pomocí níž přepočítáme změřené body z  projekční roviny do bodů rekonstruované scény.

Nejprve bylo nutno sestavit matici R obrazových bodů. Body xij jsou původní


Matice P1  a P2 získáváme provedením SVD matice R. Toto lze bez zkreslení provést pouze v případě, že považujeme geometrii v obrázku za epipolární. Tedy, že rozměry předmětů v obrázku << než vzdálenost camery od předmětů. V našem případě je poměr 2:50 a dojde tedy k jemnému zkreslení celé scény.  

Po zpětném spočítání souřadnic bodů získáváme následující obrazky:


Výpočet odchylky:

Na předcházejících obrázcích je vidět, že polohy bodů se od sebe trochu liší. Průměrná geometrická vzdálenost bodů v prvním obrazku je 11 pixelu a v druhém 9 pixelů. Tato odchylka je způsobena nepřesným určením korenspodujících bodů a metodou řešení.

Závěr:

Provedli jsme projektivní rekonstrukci vstupních obrázků a porovnali její výsledek s originálem. Imlementace algoritmu vedla k hlubšímu pochopení rozebíraného problému.

 

Příloha, zdrojový kód úlohy :

%-------------------------%
%    Semestralka z PVI    %
%     P.Konecny           %
%     M.Simunek           %
%     24.5.2002           % 
%-------------------------%

%----- Inicializace dat-----------------%
M = load_corr('kostky01-02.mat')        %
N = size(M,2);                          %
                                        %
for J=1:N                               %
   H(J,1)=M(1,J)*M(3,J);                %
   H(J,2)=M(1,J)*M(4,J);                %
   H(J,3)=M(1,J);                       %
   H(J,4)=M(2,J)*M(3,J);                %
   H(J,5)=M(2,J)*M(4,J);                %
   H(J,6)=M(2,J);                       %
   H(J,7)=M(3,J);                       %
   H(J,8)=M(4,J);                       %
   H(J,9)=1;                            %
end                                     %
%---------------------------------------%

%-------------------------------------------------%
%          Vypocet Fundamentalni matice           % 
[U,D,V]=svd(H);                                   %
FF = V(:,end);                                    %
F = (reshape(FF,3,3))';                           %
                                                  %
[U1,D1,V1]=svd(F);                                %
D1(3,3) = 0;                                      %
FF = U1*D1*V1'                                    %
%-------------------------------------------------%

%----------------------------%
%     Vypocet Epipolar       % 
E1 = V1(:,end);              %
E1 = E1./E1(3)               %
E0 = U1(:,end);              %
E0 = E0./E0(3)               %
E0'*F;                       %
%----------------------------%


%----------------------------%
%     Vypocet Epipolu        % 
%----------------------------%
K = 1;
U2 = [M(1:2,:);ones(1,N)*K];
U3 = [M(3:4,:);ones(1,N)*K];
L1 = ((U2'*FF)');
L2 = (FF*U3);
L3 = ((U2'*F)');
L4 = (F*U3);

for J=1:N
   L1(:,J) = L1(:,J)./L1(3,J);  
 L2(:,J) = L2(:,J)./L2(3,J);  
 L3(:,J) = L3(:,J)./L3(3,J);  
   L4(:,J) = L4(:,J)./L4(3,J);  
end

%-----------------------------------%
% Vykresleni epipolar do 1.obrazku  %
%-----------------------------------%
figure(1);
im = imread('k01.jpg');
imshow(im);
hold on;
axis([-1000, 1000, -1000, 1000]);
for J=1:N
 line([-1000, 1000],[ (-L2(3,J)-L2(1,J)*-1000)/L2(2,J), (-L2(3,J)-L2(1,J)*1000)/L2(2,J)],'color','b');
 line([-1000, 1000],[ (-L4(3,J)-L4(1,J)*-1000)/L4(2,J), (-L4(3,J)-L4(1,J)*1000)/L4(2,J)],'color','g');
 plot(M(1,J),M(2,J),'mX');
end
plot(E0(1), E0(2), 'yX');


%-----------------------------------%
% Vykresleni epipolar do 2.obrazku  %
%-----------------------------------%
figure(2);
im = imread('k02.jpg');
imshow(im);
hold on;
axis([-1000, 1000, -1000, 1000]);
for J=1:N
 line([-1000, 1000],[ (-L1(3,J)-L1(1,J)*-1000)/L1(2,J), (-L1(3,J)-L1(1,J)*1000)/L1(2,J)],'color','b' );
   line([-1000, 1000],[ (-L3(3,J)-L3(1,J)*-1000)/L3(2,J), (-L3(3,J)-L3(1,J)*1000)/L3(2,J)],'color','g');
   plot(M(3,J),M(4,J),'mX');
end
plot(E1(1), E1(2), 'yX');

%-----------------------------------%
%     Vypocet matice Rekonsturkce   %
%-----------------------------------%
R = [U2(1:3,:);U3(1:3,:)];
[Sr,Dr,Vr] = svd(R);
Dr(5:end,5:end) = 0;
Pp = (Sr*Dr);
Pp = Pp(:,1:4)
Xp = Vr';
Xp = Xp(1:4,:);
Xp = Xp./(ones(4,1)*Xp(4,:))
%--- Projekcni matice --%
P1 = Pp(1:3,:);         %
P2 = Pp(4:6,:);         %
%-----------------------%
%--------------------------------------------%
%  Zpetny vypocet a zobrazeni koren. bodu    %
Body1 = P1*Xp                                %
Body2 = P2*Xp                                %
Body1 = Body1./(ones(3,1)*Body1(3,:))        %
                                             %
figure(1);                                   %
plot(Body1(1,:), Body1(2,:),'gO');           %
Body2 = Body2./(ones(3,1)*Body2(3,:))        %
figure(2);                                   %
plot(Body2(1,:), Body2(2,:),'gO');           %
%--------------------------------------------%

%-------------------------------------%
% Prumerna chyba na bod v pixelech    % 
%-------------------------------------%
Diff1 = U2-Body1;
Chyba1 = sum(sqrt(sum(Diff1.^2,1)),2)/N
Diff2 = U3-Body2;
Chyba2 = sum(sqrt(sum(Diff2.^2,1)),2)/N