Semestrln prce - Semestral Theses


Nzev:Podobnostn statistiky pro stereoskopick provn
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Jan ech Ph.D.
Popis:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Párovací algoritmus potřebuje statistiku (nějaký druh korelace), která určí, do jaké míry se body v obrazech vzájemně podobají.

Vaším úkolem bude seznámit se s danou problematikou; reimplementovat jednu z metod, a to statistiku, která je necitlivá vůči diskretizaci obrázků; provést exprimenty, ověřující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v C pod Matlabem.
Datum vypsn:2005-05-04
Nzev:Experimenty s Levensteinovou nepodobnost
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Vclav Hlav CSc.
Popis:Prvním cílem práce je implementovat v jazyku Python (jednoduchý, naučíte se a asi si ho zamilujete) rozhraní k existujícímu nástroji v C realizujícímu rozpoznávání pomocí hledání Levensteinovy nepodobnosti (zobecnění Hammingovy vzdálenosti, vhodné např. pro přibližné vyhledávání v textu při zadání dotazu regulárním výrazem). Druhým cílem práce je realizovat praktické experimenty. Znalost angličtiny podmínkou.
Datum vypsn:2009-09-02
Nzev:Rozen rozhran pro stereo algoritmy v prosted Matlab
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Jana Kostliv Ph.D.
Popis:Larch-sdm-10-12.pngStereoskopické párovaní je oblast počítačového vidění zabývající se nalezením korepondencí mezi (alespoň dvěma) vstupními obrazy. Na základě těchto korespondencí lze vytvořit 3D model sejmuté scény, získat parametry a vlastnosti kamer, apod.

Vaším úkolem bude seznámit se se stereo problematikou, vytvořit interface do Matlabu pro zvolené existující metody a vhodnými experimenty otestovat jejich vlastnosti a kvality.

Výsledkem práce bude implementace v Matlabu, s dobrou dokumentací a zpráva hodnotící testované algoritmy.
Datum vypsn:2006-09-18
Nzev:Aplikce rozpoznvn textu v obrazech.
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Práce naváže na oceněnou diplomovou práci [pdf][ konf. článek], jejíž výsledkem je špičkový detektor a rozpoznávací systém textů v obrazech.

Student si v projektu, bakalářské, či diplomové práci vybere některý směr rozvoje tohoto systému.
1. Z pomocí informací dostupných na WWW (google, Wiki) a případně GPS implementujte systém, který bude automaticky opravovat výstupy rozpoznávání (korekce adres, názvů ulic, obchodů)
2. Implementujte (např. pro mobilní telefon) aplikace pro automatický překlad. Rozpoznaný text je odeslán po souvisejících skupinách na stránku Google Translate a výsledek zobrazen v overlay-i obrázku
3. Aplikace vlastního nápadu

Datum vypsn:2010-10-10
Nzev:Automatick analza snmk z leteck archeologie
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Za příznivých klimatický podmínek se v leteckých a satelitních snímcích krajiny objevují jinak neviditelné stopy činnosti člověka, od doby neolitu až po současnost, např. poblíž hory Říp,
View Larger Map
Cílem diplomové práce je pomocí metod zpracování obrazu a strojového učení částečně automatizovat a zároveň zkvalitnit výsledky průzkumu. Práce se zaměří na některou z těchto úloh:
1. Optimální transformace mutlispektrálních snímků na základě strojového učení.
2. Automatické hledání struktur způsobených činností člověka.
Datum vypsn:2010-10-10
Nzev:Mobiln telefon jako dlkomr-hloubkomr-pravtko
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Cílem práce je (re)implementovat v mobilním telefonu aplikaci, která pomocí metod počítačového vidění umožní využití telefonu jako nástroje na měření velikostí a vzdáleností.
Datum vypsn:2010-10-10
Nzev:Modelovn a sledovn identity s pomoc detektoru obliej ve videu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:V Centru stojového vnímání (CMP) je k dispozici kvalitní detektor obličejů ve videu. Vytvořte z jeho pomocí program, který automaticky vytvoří model pro detekovaný obličej a bude sledovat pohyb daného obličeje (osoby) i detektovat nepřítomnost a opětnou přítomnost daného obličeje v obraze. Podobný systém ma řadu aplikací např. při automatické anotaci filmů či sledování pohybu osob.
Datum vypsn:2010-10-10
Nzev:Rozpoznn typu automobilu z jednoho snmku
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Datum vypsn:2007-01-03
Nzev:Rozpoznvn rostlin z obrzk (na mobilnm telefonu)
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:V rámci bakalářské práce se budete podílet na projektu jehož cílem je rozpoznávání rostlin, a to buď z fotografií listu, kůry, plodu, atd. V projektu se můžete zaměřit na řadu problémů, od vlastního rozpoznávání z fotografii, po vývoj aplikace na mobilním telefonu (uživatelské rozhraní) a pro webový server s přístupem ke sdílené databázi nasnímaných dat celou komunitou uživatelů. Dosavadní výsledky projektu jsou shrnuty na stránce http://cmp.felk.cvut.cz/~sulcmila/plants/.

Řešitelé budou mít po celou dobu projektu zapůjčen mobil s OS Android (Samsung Galaxy II nebo podobný)
Datum vypsn:2012-03-15
Nzev:Sekvenn rozhodovn v potaovm vidn
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:V sekvenčním rozhodování je kvalita nalezeného rozhodnutí měřena nejen jeho chybou, ale i časem, který byl k tomuto rozhodnutí potřeba. Úlohy, kde čas vyhodnocení hraje významnou roli se dají v počítačovém vidění nalézt ve zpracování medicínských dat, detekci objektů v obraze, rozpoznávání značek ve videu a jiných. Např. v Centru strojového vnímání (CMP) se zabýváme návrhem sekvenčního detektoru obličejů v obraze.

Diplomová práce se bude zabývat teoretickými aspekty sekvenčního rozhodování aplikovaného na úlohy počítačového vidění.
Datum vypsn:2010-10-10
Nzev:WWW Crawler na obrzky s oblieji
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Ji Matas Dr.,Ing. Pavel Krsek Ph.D.
Popis:V Centru stojového vnímání (CMP) je k dispozici kvalitní detektor obličejů ve videu. Na jeho základě byl vytvořen prototyp "hledače obrázků obličejů", který prochází WWW stránky a vybírá obrázky s obličeji.
Cílem práce je 1. vyhodnotit kvalitu existujícího systému, 2. navrhnout vylepšení a 3. vylepšení implementovat.
Datum vypsn:2007-01-03
Nzev:Efektivn implementace interpolace obrazov funkce
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Martin Matouek Ph.D.
Popis:Interpolace obrazové funkce je jedna ze základních metod digitálního zpracování obrazu. Jejím cílem je získání hodnoty obrazové funkce v libovolném bodě digitálního obrazu, typicky s~neceločíselnými pixelovými souřadnicemi. Jedná se tedy o~aproximaci původní spojité obrazové funkce, jejímž navzorkováním vznikl digitální obraz. Základní využití interpolace nalezneme při geometrické transformaci obrazu.

Úkolem práce je seznámit se s metodami interpolace digitálního obrazu (zejména lineární, kubické a splinové; literaturu dodá vedoucí práce) a navrhnout a realizovat efektivní implementaci, včetně podrobné dokumentace.

Očekává se implementace v C nebo C++ pod Matlabem (MEX funkce).
Datum vypsn:2007-10-30
Nzev:Aproximace hodnot fuzzy konjunkc
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjuncí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Datum vypsn:2008-09-22
Nzev:Editor funkc
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Dosavadní systémy dovolují zadat funkce buď grafem, nebo vzorcem. Principy užívané ve fuzzy regulátorech dovolují vytvořit grafický (wisywig) editor funkcí, který současně poskytuje i vzorec v použitelném formátu.
Úkolem je naprogramovat takový nástroj (toolbox pro Maple) pro účely tvorby příkladů funkcí pro experimenty i výuku.
Datum vypsn:2008-09-22
Nzev:Knihovna fuzzy konjunkc
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Úkolem je vytvořit databanku známých fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem) jako knihovnu pro Maple (event. Matlab).
Práce vyžaduje programátora se samostatným a iniciativním přístupem, který v podstatě jednoduchý úkol dovede k dokonalosti, aby následní uživatelé systém nevylepšovali, ale naopak ocenili, jak je to promyšleně uděláno.
Datum vypsn:2008-09-22
Nzev:Optick klamy ve stereu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Vytvořte demonstrační program (v Matlabu nebo C) na optické klamy v prostorovém rozpoznávání ze sterea.
Předpokládá se samostatný a iniciativní přístup k poměrně zábavné tématice.
Datum vypsn:2007-10-01
Nzev:Rychlost konvergence uen klasifiktor zaloench na SVM
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Seznamte se s principy klasifikátorů založených na SVM (Support Vector Machines) a odhady rychlosti jejich učení.
Otestujte rychlost konvergence na zvolených úlohách.
Porovnejte s existujícími odhady a pokuste se o zlepšení těchto odhadů.
Datum vypsn:2008-09-22
Nzev:Webovsk prezentace fuzzy klopnho obvodu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Popis:Vícehodnotové klopné obvody jsou poměrně novým tématem fuzzy logiky. Cílem práce je ukázková počítačová animace daného fuzzy klopného obvodu vhodná pro prezentaci na webu.
Datum vypsn:2008-09-22
Nzev:3D Reconstruction of Mars & Moon
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Tom Pajdla Ph.D.
Popis:Review the state of the art in 3D reconstruction from images. Get acquainted with methods at ptak.felk.cvut.cz/sfmservice. Carry out experiments with reconstructing the Mars and Moon surface from data acquired MER and Lunokhod rovers. Suggest and implement an improvements of the standard technology of 3D reconstruction from images to be applicable for the Mars and Moon conditions.
Datum vypsn:2013-09-16
Nzev:3D Reconstruction on GPU
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Tom Pajdla Ph.D.
Popis:dino_white_bg
Review the state of the art in 3D reconstruction from images. Get acquainted with methods at ptak.felk.cvut.cz/sfmservice. Propose and implement improvements for 3D reconstruction to work with more difficult indoor situations and with gradually changing environments using GPU.
Datum vypsn:2013-09-16
Nzev:3D reconstruction on iPhone
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Tom Pajdla Ph.D.
Popis:dino_white_bgReview the state of the art in 3D reconstruction from images. Get acquainted with methods at ptak.felk.cvut.cz/sfmservice. Suggest and implement an improvements of the standard technology of 3D reconstruction from images on a GPU.
Datum vypsn:2013-09-16
Nzev:Manipulace s radioaktivnm materilem
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Vladimr Smutn Ph.D.
Popis:Při třídění radioaktivního odpadu je nutné uchopovat objekty různého tvaru i vlastností (oděvy, textil všeho druhu, pevné předměty), umisťovat je do měřicí stanice a pak je třídit na různé druhy. Cílem projektu je demonstrovat typické situace v laboratorním, radioaktivity prostém prostředí.

robot Clopema
Datum vypsn:2016-09-13
Nzev:Modelovn prchodu svtla diamantem
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Vladimr Smutn Ph.D.
Popis:Pro analýzu výrobních vad a návrh změny technologie výroby je třeba rozumět jevům při průchodu světla broušeným kamenem, například diamantem. Problém má dvě stránky, jednak modelování (raytracing) průchodu světla počítačovým modelem, jednak analýza obrazu laserového paprsku po průchodu kamenem. První část je blízká počítačové grafice, druhý problém spadá do počítačového vidění.

broušené kameny

simulace světla v kameni
Datum vypsn:2016-09-13
Nzev:Navigace autonomnho robotu ve vnitnm prosted
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Vladimr Smutn Ph.D.
Popis:Existuje mnoho akademických řešení navigace robotu například v továrně. Zároveň existují komerční řešení, která jsou ale buď příliš drahá nebo nejsou dostatečně flexibilní pro uživatele. Cílem je navrhnout metodu, která bude dostatečně flexibilní, mít nízkou cenu potřebného HW a zároveň bude vyžadovat jen minimální či žádné úpravy okolí. Předpokládáme použití metod založených na zpravování obrazu z kamer.

autonomní robot
Datum vypsn:2016-09-13
Nzev:Pesn navigace autonomnho robotu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Vladimr Smutn Ph.D.
Popis:Existují člověkem řízené stroje, které vyžadují přesné navádění. Mezi jejich aplikace patří řezání drážek v betonu a asfaltu, nanášení vodorovného značení na silnice, parkoviště, podlahu továren a podobně. Cílem projektu je z manuálně řízeného stroje udělat autonomního robota. Přesnost navigace současných autonomních mobilních robotů většinou nedostačuje.
Cílem práce je navrhnout a experimentálně vyzkoušet metody navigace a řízení robotu, které jsou pro dané aplikace dostatečně přesné, zároveň ale v praxi použitelné.

značení vozovka

značení v hale

požadovaný výsledek

řezání asfaltu
Datum vypsn:2016-09-13
Nzev:Automatick analza hmyzch lapa
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Ing. Vladimr Smutn Ph.D.
Popis:Cílem práce je navrhnout snímací zařízení, především parametry kamery a algoritmus, který bude detekovat brouky. Zařízení bude vyrobeno externí firmou. K dispozici je již velké množství anotovaných dat pro vývoj algoritmu. Práce je vypisována ve spolupráci s firmou Leadingfarmers, která práci podpoří stipendiem.

Snímaná plocha je 20*20 cm v podobě žluté misky o výšce hrany cca 12 cm. Tvary můžou být různé. Kritická doba sledovaní pol. března až pol. května popřípadě konec května. Do misky se umisťuje jarová voda, která slouží jako detergent.
Velikost dospělce Blýskáčka je 2.3 mm. Snímací zařízení bude snímat celou lapací plochu a
mělo by minimalizovat zakrytí žluté lapací plochy, protože brouk je lákán žlutou barvou. Kvalita obrazu musí být dostatečná pro automatickou analýzu počtu i druhu lapených brouků. Pod miskou v nějaké odolné schránce by se nacházel modem se SIM kartou pro přenos dat. Vedle v misky, by se nacházel na dřevěném kolíku solární panel jako zdroj energie. Zařízení by automaticky zaznamenalo obraz a odeslalo k automatickému vyhodnocení 3-5 denně.

Datum vypsn:2016-10-03
Nzev:Chytr prohledvn videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:Adaptivní lineární prediktory umožňují sledovaní objektu zájmu i při změně vzhledu. Vstupem je několik ukázek toho, jak by mohl objekt případně vypadat. Hlavní inteligence je skryta v procesu off-line učení vlastní sledovánní je pak extrémně efektivní. Existuje také prototyp automatické inicializace sledovače. Pro rutinní nasazení algoritmu je potřeba zrobustnit automatickou re-inicializaci a zefektivnit I/O operace přístupu k videosekvencím. Výstupem bude program, který automaticky indexuje, tj. přiřazuje popisky k jednotlivým video sekvencím.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Datum vypsn:2009-12-12
Nzev:Detekce a sledovn hlavy v kognitivnm multikamerovm systmu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Jednou z nejdůležitějších informací je pozice a orientace hlavy (hlav). Toto téma umožňuje dvě varianty práce. Teoretičtěji zaměření studenti mohou dále vyvíjet existující prototyp SW. Praktičtěji orientovaní studenti mohou implementovat stávající algoritmus a integrovat ho do real-time multikamerového systému.
multicam_head_tracking
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz
Datum vypsn:2007-10-31
Nzev:Klasifikace siluet pro kognitivn multikamerov system
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis: centru strojového vnímání se v současné době pracuje na projektu rozpoznávání činností/událostí z multikamerového systému. Nedílnou součástí je nalezení parametrů 3D artikulovaného modelu člověka (model skládající se z kloubově propojených rigidní částí). Vstupem algoritmu je multikamerová sekvence, ve které jsou segmentovány siluety člověka (metodou background separation). Výstupem jsou parametry modelu člověka (např. úhly mezi navazujícími rigidními částmi nebo jejich rozměry). Úloha je obvykle řešena minimalizací kriteriální funkce, která vyjadřuje překryv projekce modelu s obrazem v kamerách. Klíčovým problémem je, že přiřazení bodů k jendotlivým částem modelu není známo předem, což způsobuje mnoho lokálních minim kriteriální funkce a tím podstatně stěžuje její minimalizaci. Cílem práce diplomanta je popsat, implementovat a experimentálně ověřit inovativní způsob, který je založen na naučení množiny klasifikátorů, které předklasifikují body každé siluety a tak označí jejich příslušnost k rigidním částem artikulovaného modelu člověka. Takto definovaná úloha má téměř konvexní kriteriální funkci jejíž minimalizace je zvládnutelná běžnými gradientními metodami.

Více informací.

Datum vypsn:2007-03-16
Nzev:Learnable predictors for detection and tracking in images and videos
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:We will follow the idea of learnable predictors/detectors. Simply
speaking the principle is to collect a few training images and learn a
direct mapping between observations and parameters, e.g. motion. The
learning process explicitly optimizes the predictor complexity
w.r.t. predefined accuracy and operating range (basin of attraction)
The approach proved to be extremely efficient and robust for objects
whose appearance were available for off-line learning in advance. We
focus on paradigm person generic detector by appearance encoded
regression. The learning procedure will separate appearance variations
in unsupervised manner. The approach will allow for learning on few
class examples (people) and detection/tracking on the complete class
Datum vypsn:2009-12-12
Nzev:Modelovn pohybu lovka pro kognitivn multikamerov systm
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:multicam_logo V centru strojového vnímání se v současné době pracuje na projektu rozpoznávání činností/událostí z multikamerového systému. Vzhledem k tomu, že není předem známo jaké objekty budou ve scéně vystupovat, je potřeba automaticky rozpoznat artikulovanou strukturu každého objektu. Navrhovaný systém by měl být limitně funkční i pro případ, kdy je scéna snímána pouze jednou kamerou.

Vzhledem k tomu, že je struktura objektu předem neznámá, není možné přímo sledovat pohyb jednotlivých rigidních částí. Cílem práce je navržení metody, která automaticky faktorizuje nezávisle se pohybující oblasti do shluků příslušejícím rigidním částem objektu na základě jejich pohybu v čase. Do takto faktorizováných dat vloží artikulovaný model, který nejlépe vysvětluje pozorovaná data.

Domácí stránka projektu.

Datum vypsn:2006-10-30
Nzev:Multimodal recognition of objects and victims
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:
Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, contributes to the EU project NIFTi by developing visual algorithms for object/victim detection and robot localization. Among many other sensors, The robot carries an omnidirectional camera, a thermo camera, rotating 3D lidar, and optionally also RGB-Depth sensor on board.

During a search and rescue mission the robot is expected to locate victims and objects and computer their positions in 3D. CMP developed several methods. The goal of this work is mainly robustifying algorithms by combinigng multiple data (thermal, visual, depth, ...)
Datum vypsn:2013-04-04
Nzev:Nelinern a neinteraktivn pstup ke snmkm ve videu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis: Cílem práce je naprorgamovat rozhraní, které by umožnilo aplikacím přistup k libovolnému snímku ve videou. Indexem může být číslo snímku či časový údaj relativní k začátku či konci videa. Interaktivní střihové nástroje toto umožňují. Rozhraní by umožnilo takovýto přitup pro aplikace běžící například v Matlabu. Práce by přispěla k projektu na vyhledávání objektů či osob ve videu.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Datum vypsn:2009-12-12
Nzev:Odhad parametr obrazovho strukturlnho modelu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Jedním z nejzajímavějších problémů je bezesporu detekce a sledování artikulovaných objektů, nejčastěji člověka. Člověk je modelován stromovou strukturou rigidních oblastí, parametry modelu jsou učeny na trénovacích datech. Vlastní nalezení skutečné pozice modelu je řešeno pokročilou metodou vzorkování z mnohadimenzionální aposteriorní pravděpodobnostni.


pictorial matching


Výzkum v této oblasti má různé úrovně a lze formulovat zadání jak pro bakalářskou, tak i semestrální a diplomovou práci. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz

Domácí stránka projektu: http://cmp.felk.cvut.cz/projects/multicam
Datum vypsn:2007-08-17
Nzev:pagemove plugin pro dokuwiki
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Ing. Jan Kreps
Popis:DokuWiki je souborově orientovaná Wiki pro kolaborativní přípravu webu. Používá ji také např. CourseWare. Základní možnosti značně rozšiřuje množství pluginů. Bohužel mezi funkčními pluginy zatím chybí pagemove/pagecopy plugin který by dovolil komfortní přesuny stránek i celých prostorů (adresářů) pro autentikovaného uživatele. Hlavní obtížnost spočívá ve spolehlivé opravě všech odkazů, které na stránky odkazují z jiných míst v dané dokuwiki. Existuje prototyp, který přesouvá jednotlivé stránky. V případě úspěchu bude mít práce velký praktický dopad a plugin se stane velmi pravděpodobně hodně populární.
Datum vypsn:2011-05-18
Nzev:Programov rozhran pro Matlab a digitln kamery v Linuxu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:multicam_logoNaprogramujte funkci, která zprostředkuje Matlabu on-line signál z digitální kamery. Primárním zdrojem dat budou FireWire kamery, jako např. Fire-i kamera nebo USB kamery. Open-source knihovny a programy, jako např. Coriander, jsou volně k dispozici.

Rozhraní by mělo být transparentní a nezávislé na typu připojené kamery. Součástí rozhraní bude i možnost ovládání parametrů kamery.

Domácí stránka projektu.

Práce má implementační charakter a je vhodná pro studenta s kladným vztahem ke GNU/Linuxu a OpenSource obecně.
Datum vypsn:2007-10-31
Nzev:PTZ virtuln kamera z vesmrovho obrazu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis: V současné době se v Centru Strojového vnímání pracuje na Evropském výzkumném projektu Nifti, ve které je budován robot pomáhající lidem při nebezpečných zachranných operacích, kde hrozí například nebezpečí výbuchu či kolapsu budovy. Robot bude (mimo jiné) vybaven panoramatickou kamerou Ladybug 3, která bude snímat 360 stupňů široké okolí, termo kamerou a 3D laserovým scanerem.

Robot bude částečně řízen vzdáleným operátorem. Ačkoli všesměrová kamera poskytuje maximální možnou visuální informaci o okolí robota, není přímo vhodná pro interaktivní spolupráci. Všesměrový obraz je jednoduš příliš vzdálen tomu, co vidí lidské oko. Navrhnětě vhodnou virtuální kameru, které bude používat všesměrová data, ale operátorovi je předloží ve vhodné formě, simulující klasickou perspektivu s variabilním zvětšením (zoom).
Datum vypsn:2010-10-15
Nzev:Robustn trackovn pznakovch oken rigidnch objektu pro 3D rekonstrukci
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:
Jedním z hlavních směrů v počítačovém vidění je automatická 3D rekonstrukce objektů. Její neopomenutelnou součástí je i nalezení korespondencí mezi jednotlivými obrazy a to v co nejhustším pokrytí. Jedním z možných způsobů je právě trackování příznakových oken ve videosekvenci zachycující objekt, který má být zrekonstruován.

Vstupem algoritmu by měla být výše zmíněná videosekvence a výstupem co nejv?tší počet korespondencí mezi každými dvěma obrazy. Narozdíl od úlohy obecného trackingu, v této úloze vzniká omezení plynoucí z rigidity rekonstruovaného objektu, které chceme využít. Je známo, že pohyb bodů ležících na rigidním objektu je po projekci svázán fundamentální maticí. Tj. pro všechny body musí existovat matice 3x3 o hodnosti 2 taková, že x_1*F*x_2=0. Výsledná rovnice trackingu musí zahrnovat toto omezení. Navrhujeme zkombinovat Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) tracker s touto rovnicí což vede na 3x3 lineární systém.
Datum vypsn:2006-10-30
Nzev:Trackovn rigidnch st lovka pro kognitivn multikamerov systm
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.,Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:V centru strojového vnímání se v současné době pracuje na projektu rozpoznávání činností/událostí z multikamerového systému. Jedním ze slibných podproblémů celého projektu je real-time trackování 3D rigidních částí ze sterea 3dtracker.mpeg. Cílem úlohy je implementace real-time trackeru v jazyce C/C++, respektive mex-file (tj. funkce v C++ kompilovaná pro prostředí MATLAB). Vstupem do funkce je seznam 3D bodů a jejich barev, obraz a kalibrace kamer(y). Výstupem je translace a rotace těchto bodů nejvíce odpovídající pozorované skutečnosti (tj. jejich zpětná projekce do kamer minimalizující barevný rozdíl). Charakter práce je především implementační, funkční prototyp je již implementován v prostředí MATLAB. Student by měl mít alespon základní zkušenosti s programováním v C/C++.
Datum vypsn:2007-11-01
Nzev:Visual odometry (SLAM) from omnidirectional camera
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis: Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, contributes to the EU project NIFTi by developing visual algorithms for object/victim detection and robot localization. Among many other sensors, The robot carries an omnidirectional camera on board.

On of the important taks is the robot localization in an unknown terrain. The goal of this work is to develop and implement a real-time robut method for visual based localization of the robot. The method will complement and robustifies the laser based mapping and robot odometry filtering
Datum vypsn:2013-03-29
Nzev:Automobil, kter vid kolem sebe
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Radim ra Dr. Tech.
Popis:Tato práce bude součástí aplikačního projektu interactIVe, ve kterém se vyvíjí systém asistující při řízení automobilu. Základním cílem naší části projektu je za jízdy měřit vzdálenost k okolním objektům pomocí standardní kamery umístěné na vozidle a rozpoznávat objekty v okolí vozidla. Takový senzor je velmi kompaktní a může nahradit dosud používané sonary, radary a rangefindery, jaké známe například z vozidel, které soutěžily na DARPA Grand Challenge. Možnost pracovat s obrazem dovoluje rozšířit funkci o "porozumění scéně", například o rozeznání chodce od pasivní překážky a o predikci jeho chování.

hloubkova-mapa

Zájemce bude bude součástí výzkumného týmu, v kterém se pracuje s metodami počítačového vidění, digitálního zpracování obrazu, sledování pohybu (tracking), odhadování vlastního pohybu z videosekvence a rozpoznávání objektů

Konkrétní téma práce bude upřesněno na základě vzájemných preferencí.

Dotazy na sara@cmp.felk.cvut.cz.
Datum vypsn:2010-08-31
Nzev:Nvrh a realizace stereoskopickho zazen pro podporu testovn asistennch systm vozidel
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Radim ra Dr. Tech.
Popis:Jedná se o vývoj a realizaci nástroje, který umožní alternativně
měřit, vizualizovat a zaznamenávat polohy objektů v okolí vozidla při
jízdních zkouškách.

Na základě strereovidění se dvěma kamerami zájemce navrhne a realizuje
zařízení pro určování vzdáleností objektů v okolí vozidla v reálném
čase. Zařízení bude možné jednoduše zkalibrovat buď pomocí
referenčních obrazců nebo pomocí změření jeho polohy a úhlu na
instalovaném vozidle. Výstupem zařízení bude hloubková mapa okolí
vozidla (půdorys), latence systému bude do 200ms, rozhraní bude
ethernet, vytvoření komunikačního rozhraní a protokolu bude součástí
DP. Součástí DP bude také výběr vhodných kamer a systém jejich
synchronizace.

Zadání DP bude přizpůsobeno schopnostem studenta. Podrobnosti k
zadání možno získat u vedoucího práce.

Vedoucí práce je z Valeo Active Safety, R&D CDV Prague. Alternativně lze nejprve komunikovat s
garantem.

Ve firmě též možné získat stipendium na práci nesouvisející přímo s
diplomovým úkolem.

About Valeo:

Valeo is one of the biggest Tier-1 automotive components supplier
worldwide, active in various areas such as lighting systems,
powertrain systems, comfort systems, etc. In TCE Prague our work is
focussed on development of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
and driving automation systems.
Datum vypsn:2014-12-12
Nzev:Programov rozhran servopohon pro Matlab
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Pavel Krsek Ph.D.
Popis:Cílem práce je sjednotit a doplnit programové vybavení tvořící rozhraní pro ovládání servo-mechanických pohybových stolků z Matalbu.Rozhraní předává příkazy řídícímu automatu prostřednictvím sériové linky. Doplnění spočívá v realizaci širší množiny instrukcí umožňující měření servo-mechanizmů s cílem vytvořit technické předpoklady pro jejich identifikaci.
Datum vypsn:2013-01-07
Nzev:Analyza obrazu gelove elektroforezy
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Predmetem prace je zpracovani obrazku z gelove elektroforezy.
Ukolem je odstraneni sumu, detekce znacek odpovidajicich jednotlivym
soucastem smesi, automaticke odecitani jejich poloh, a automaticka
kompenzace geometrickeho zkresleni vznikleho nehomogenitou proudu.
Vysledkem bude jednoduse ovladatelny samostatny program pripadne
s program typu klient-server s ovladanim pres www.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Elastografie z ultrasonografickch sekvenc
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Pomocí běžného lékařského ultrazvukového přístroje nasnímáme sekvencí snímku orgánu během deformace. Úkolem je odhadnout mechanické vlastnosti tkání. Práce může zahrnovat fyzikální a matematické modelování, vývoj specializovaného registračního algoritmu a řešení inverzního (rekonstrukčního)problému.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Functional MRI of hypercapnia data
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Hypercapnia is a condition of increased presence of carbon dioxide in the
blood. Normal reaction of brain to this condition is vessel dilation that will
increase the blood flow in the brain in order to compensate for the decreased
presence of oxygen in blood. This processes can be monitored over time using a
special MRI sequence called BOLD. The BOLD sequence is sensitive to the level
of oxygen in blood and increased oxygen concentration shows as increased signal
in the images. Hypercapnia BOLD imaging can used to study the vasoreactivy
of vessels to the fluctuating level of carbon dioxide in blood. It can be used
to identify brain regions with non-standard reaction and as such to identify
problematic vessels that may contain stenos or some other vascular pathology.
The hypercapnia is usually induced by letting the subjects breath air with
increased carbon dioxide concentrations during MRI examination. In our data,
we have used several periods of controlled breatholds which is more convenient
for use in clinical practice. This, however, brings additional issues in data
evaluation as the patients are not always capable to dutifully follow the protocol.
The aim of this thesis is to evaluate clinical data from 50+ patients obtained
during one or more sessions. The brain of each patient is supposed to contain
normal regions and it may contain also pathological regions. The time course
of BOLD signal in each patient needs to be examined first to identify what is
the normal reaction for each patient (as being close to the expected response).
Subsequently, the whole brain of each patient needs to be studied to identify if
there are regions with no reaction and with pathological reaction. The result
of the automatic analysis of the hypercapnia fMRI data will be compared with
clinical findings and the sensitivity and specificity of the automatic method and
the BOLD examination will be assessed.
Data and clinical findings will be supplied by University hospital in Dresden.
The results will be evaluated in close collaboration with medical doctors from
the hospital. The aplicant is expected to visit Dresden regularly.

The applicant is expected to be fluent in English and have good
programming skills in Matlab. Willingness to learn basic
principles of fMRI and BOLD imaging as well as to learn the basic
medical background of the problem is expected.

[In collaboration with Mgr. Jan Petr, Ph.D.]
Datum vypsn:2012-09-24
Nzev:Generovani 3D siti z povrchu a objemu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Ukolem je z daneho modelu povrchu vytvorit topologicky spravnou
objemovou sit vhodnou pro dalsi vypocty metodou konecnych prvku.
Z numerickych duvodu musi byt sit co nejrovnomernejsi, ale z duvodu
vypocetni narocnosti nesmi obsahovat prilis mnoho elementu.
Aplikaci jsou pevnostni vypocty pro navrh implantatu napriklad
kolenniho nebo stehenniho kloubu. Navazujici ulohou je segmentace na zaklade intenzit a generovani 2D site.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Korekce jasov intenzity v obrazech z magnetick rezonance
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Magnetická rezonance (MRI) je neinvazivní lékařská metoda pro snímání obrazů převážně měkkých tkání. Jedním z nedostatků této metody je ten, že jas v obraze je lokálně ovlivněn nehomogenitou přijímacích cívek. Tento problém se negativně projeví především při automatickém zpracování MRI snímků např. při segmentaci apod.

Na obraze řezu lidským tělem je pouze omezené množství různých druhů tkání, kde každá má svoji specifickou jasovou intensitu za daných snímacích podmínek. S přihlédnutím k výskytu šumu můžeme říci, že histogram obrazu odpovídá směsi několika Gaussovských rozdělení.

Základním problémem při odstranění této jasové modulace je správné rozdělení oblastí podle příslušnosti k danému typu látky. Váš úkol bude nalézt hladkou funkci, která bude odpovídat zkreslení obrazu vlivem nehomogenity cívek. Počítá se s použítím metody maximální věrohodnosti a fitování polynomem nízkého stupně - např. s použítím B-spline.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Microscopy image processing and digital pathology
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:There is a wide range of possible problems to be solved. The final aim is to combine gene expression, clinical and imaging features to complement the standard pathology assessment. The subtasks include developing and implementing algorithms for the detection of tissue cells, identification of tumor cells, identification of the tumor region, detection of the nuclei and measurement of their shape, spatial distribution and other parameters. See http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic/proposed.html for more details.
Datum vypsn:2013-08-21
Nzev:Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:In MRI, The T1 relaxation time of brain tissue can be measured separately in each voxel
from the signal recovery after saturation measured at multiple times. This
information can be used to provide brain segmentation with good accuracy
without using any prior knowledge about brain topology.
What has not been studied yet is the optimal settings of the acquisition
times. The influence of more dense sampling and/or presence of noise in the
data on the accuracy and systematic error of the segmentation needs to be
evaluated.
The obtained segmentation will be used for correcting partial volume effect
in perfusion MRI measurement.
The real data will be provided by the Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf.
[In collaboration with Mgr. Jan Petr, Ph.D.]
Datum vypsn:2012-09-24
Nzev:Particle filtering algoritmy pro identifikaci a odhadovani
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Seznamte se s algoritmy typu "particle filtering" a aplikujte je
na ulohu odhadovani stavu dynamickeho modelu nervovych zon v mozku
na zaklade EEG/MEG mereni a na
ulohu identifikace parametru techto modelu. Porovnejte s
klasickymi metodami napr. rozsireny Kalmanuv filtr.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Poloautomaticka segmentace kloubu z MRI
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Ukolem je vytvorit poloautomaticky algoritmus pro 3D segmentaci kosti
a kloubu z MRI dat. Aplikaci je vytvoreni geometrickeho modelu
napriklad kolenniho nebo stehenniho kloubu pro nasledne pevnostni
vypocty pro vyvoj implantatu. Vysledkem by mel byt popis povrchu
ve forme povrchove site.

Malou modifikaci by algoritmus mohl byt pouzit i pro segmentaci
jinych tkani, napriklad mozku.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Rekonstrukce mozkovch aktivit z EEG a MEG
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:K dispozici jsou měření magnetického a elektrického pole vně hlavy, na jejichž základě rekonstruujeme aktivitu v mozkové kůře metodou BEM (Boundary Element Method).
Úkoly zahrnují segmentaci výchozích MR dat, triangulaci vzniklých povrchů a jejich hierarchické zjednodušování, zrychlování BEM algoritmicky pomoci Fast Multipole Method i paralelizací, metody reseni inverzniho problemu, metody regularizace i visualizace.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Rigidni registrace 3D MRI dat pro Lekselluv gamma nuz
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Predmetem prace je na zaklade prototypu vytvorit program pro
rutinni pouziti lekari vyhodnocujicimi MRI vysetreni po operaci na
Leksellovi gamma nozi z nemocnice Na Homolce. Ukolem programu bude
prostorove registrovat nekolik 3D MRI vysetreni jednoho pacienta
ziskanych s casovym odestupem a vyhodnotit zmeny ke kterym
nastalo. Pomocnym ukolem je eliminace a rekonstrukce markeru ze
stereotaktickeho ramu.
Datum vypsn:2007-01-08
Nzev:Skldn mikroskopickch 2D ez do 3D objemu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Ze souboru řezů nasnímaných optickým mikroskopem pomocí metod registrace obrazu vytvoříme 3D objemová data.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Sledovani zmen velikosti plicnich nodulu mezi vysetrenimi
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Ukolem prace je vytvorit algoritmus pro vyhodnocovani casovych
zmen plicnich nodulu z CT vysetreni ziskanych v casovych
odestupech. Pokud podezrely objekt roste, je to dulezita
znamka jeho zhoubnosti.
Datum vypsn:2008-09-23
Nzev:Web base infrastructure for image processing and analysis
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:The team should develop a modular web-based software system for image processing and analysis. The idea is that clients, e.g. clinicians, would not need to install any special software to use our image processing algorithms, and would use a web browser instead. Image processing modules will run on a server as a web service and can be written in a variety of programming languages (Python, Matlab, C, Julia,...). It should be easy to plug-in existing tools such as ImageJ(Fiji), or Ilastik. Clients will connect using their web browser and will be able to have their images processed. The web client should also support efficient annotations, i.e. manual labeling and segmentation. The system should support large number of large images, images in both 2D and 3D remote image servers, including DICOM servers.The project may be based on extending existing similar systems such as Bisque (http://bioimage.ucsb.edu/bisque) or Omero (https://www.openmicroscopy.org/omero/).
Datum vypsn:2018-02-16
Nzev:Action recognition in long videos
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:The millions of cameras that are deployed every year generate a large amount of recorded, stored and transmitted video. In particular, a large proportion of this video depicts events about people, their activities, and behaviors. In order to effectively interpret this data, computer vision algorithms need the ability to understand and recognize human actions.

Web skolitele: http://cmp.felk.cvut.cz/~zimmerk/

Preffered qualification:
- B or better result achieved in a programming oriented subject or even better: the active participation in a programming competition (e.g. CTU Open Contest, ACM ICPC).
- B or better result achieved in a computer vision oriented subject.
- experience with Python and Tensorflow
- good mathemathical background.
Datum vypsn:2017-10-10
Nzev:Automatick vyhodnocovn algoritm potaovho vidn
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:Nedílnou součástí výzkumu algoritmů počítačového vidění je schopnost
rychle a automaticky vyhodnocovat výsledky. To vyžaduje (i) tzv ground
truth, tj. obrazová data opatřená znalostí pravdy (např. přítomnost
objektů na daných pozicích pro úlohu detekce) a (ii) metriku
popisující kvalitu výsledků. Získávání ground truth je časově velmi
náročné proto se často volí poloautomatická metoda, kdy člověk pouze
opravuje/doplňuje automaticky pořízené výsledky. Vhodné měření kvality
výsledků je také netriviální problém, například vyhodnocování kvality
algoritmu pro detekci a sledování mnoha podobných objektů (např. lidí
ve videosekvenci) může měřit počet záměn trajektorií, počet
nenalezených objektů či počet falešných detekcí.

Navrhněte vhodnou metriku pro měření kvality algoritmů detekce
sledování a vhodnou metodu pro získávání ground truth. Řešemí
naimplementujte nejlépe v prostředí MATLAB.
Datum vypsn:2010-05-28
Nzev:Autonomn zen robotu na nestrukturovanm ternu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:V Centru Strojového Vnímaní (CMP) na Katedře Kybernetiky vyvíjíme v rámci Evropského projektu TRADR robota záchranáře (http://cmp.felk.cvut.cz/demos/robotics/mobile-robots). Jednou z důležitých funkcionalit je autonomní řízení robotu a odhad tvaru přejížděného terénu (a to i v případě kdy lidar selhává např. kvůli hustému kouři, či velké odrazivosti povrchu). Znalost terénu umožňuje autonomní prediktivní řízení fliperů. Navrhněte a prakticky ověřte algoritmus pro autonomní mapování a řízení robotu na nestrukturovaném terénu.

Web skolitele: http://cmp.felk.cvut.cz/~zimmerk/

Preffered qualification:
- B or better result achieved in a programming oriented subject or even better: the active participation in a programming competition (e.g. CTU Open Contest, ACM ICPC).
- B or better result achieved in a computer vision oriented subject.
- experience with Python and Tensorflow
- good mathemathical background.
Datum vypsn:2017-10-10
Nzev:Detekce objekt nhodn inicializovanm sledovnm
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.,Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:(a)Nastudujte problematiku sledování a detekce objektů v obraze. Implementujte algoritmus sledování předem známých objektů vyvíjený na katedře kybernetiky.

(b)Algoritmus použijte pro detekci objektu pomocí mnohonásobné inicializace.

(c)Seznamte se s problematikou implementace algoritmů na grafických kartách a ověřte použitelnost metody v reálném čase a na reálných scénách.
Datum vypsn:2007-10-02
Nzev:Kalibrace kamery a 3D laserovho scaneru pro robota zchrane
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.,Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis: V současné době se v Centru Strojového vnímání pracuje na Evropském výzkumném projektu Nifti, ve které je budován robot pomáhající lidem při nebezpečných zachranných operacích, kde hrozí například nebezpečí výbuchu či kolapsu budovy. Robot bude (mimo jiné) vybaven panoramatickou kamerou Ladybug 3, která bude snímat 360 stupňů široké okolí, termo kamerou a 3D laserovým scanerem.

Jednou z důležitých úloh je umísťování objektů nalezených v kamerách do online budované 3D mapy prouzkoumavaného světa získaného laserovým scanerem. Navrhněte a naimplementujte algoritmus umožňující přenášet objekty z prostoru kamer do 3D mapy (tj. kalibrace mezi kamerou a scanerem). Algoritmus navrhněte v prostředí MATLAB/C++.
Datum vypsn:2010-05-28
Nzev:Sledovn objektu ve 3D pro virtuln realitu.
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.,Doc. Ing. Tom Svoboda Ph.D.
Popis:Jedním ze slibných podproblémů projektu, na kterém se nyní pracuje v Centru Strojového Vnímání (CMP), je real-time trackování (např. cd_box nebo human_head) ve 3D prostoru z jedné či více kamer. V současné době se ukazuje, že trackování opakovanou detekcí dobře odlišitelných (též významných) bodů je nejrobustnější řešení, které je současně i efektivní. Cílem práce je implementace trackeru používajícího předem naučený geometrický model spolu s "přilepenými" význačnými body. Algoritmus v příchozím obrázku z kamery nejdříve detekuje význačné body a z určených korespondencí mezi obrazem a modelem určí pozici sledovaného objektu.

Případný zájemce může přímo kontaktovat vedoucího práce Karla Zimmermanna zimmerk@cmp.felk.cvut.cz. Literatura bude poskytnuta.


Datum vypsn:2007-11-01
Nzev:Sledovn vce objekt v multikamerovm systmu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:V současné době v Centru Strojového Vnímání pracujeme na multikamerovém projektu, jehož nedílnou součástí je sledování několika nezávislých objektů. Cílem práce je navrhnout a implementovat systém, který je schopen zpracovat informaci z více kamer najednou a v reálném čase detekovat a případně sledovat objekty v zorném poli kamer. Modul pro snímání a segmentaci pohybujících se objektů v jednotlivých kamerách je k dispozici. Programování v C++ pod Linuxem a/nebo v MATLABu.
Datum vypsn:2007-10-31
Nzev:Detektor oblasti zaujmu pre hladanie korespondencii
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Michal Peroch Ph.D.,Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Detekcia oblasti zaujmu je prvym krokom riesenia ulohy najdenia korespondencii medzi obrazkami. Sucasne detektory su uspesne pri hladani oblasti pre triedu kontrastnych scen s vyraznymi strukturami v obraze. Stale sa vsak hladaju nove metody ktore by triedu rozsirili.
Datum vypsn:2007-10-30
Nzev:Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Ing. Michal Peroch Ph.D.,Prof. Ing. Ji Matas Dr.
Popis:Tvar je dolezitou vizualnou charakteristikou pre rozpoznavanie, segmentaciu objektov v obraze, resp. obecne pre porozumenie 3D struktury sceny. Vyuzitie informacii o tvare vsak vyzaduje spolahlivu metodu detekcie hranic objektov, co je samo o sebe zlozita uloha. Jednym z perspektivnych pristupov [1] je vyuzitie videa pre najdenie kontury objektu. V tejto metode je pre kazdy rozpoznavany objekt v dispozicii kratka sekvencia zachytavajuca pohyb kamery okolo objektu. Tato informacia je pouzita pre zvysenie spolahlivosti detekcie kontury objektu.
Datum vypsn:2007-10-30
Nzev:Optimalizace parametr segmentanho algoritmu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Popis:

Při vývoji algoritmu, jako je segmentace obrazu na pozadí a pohybující se objekty, se nevyhneme použití parametrů, které ovlivňují fungování algoritmu. V různých situacích pak používáme různá nastavení na základě zkušenosti, která ovšem nemusí být optimální.

Úkolem této práce je navrhnout metodu pro vyhodnocení úspěšnosti segmentačního algoritmu při daném nastavení parametrů a vyzkoušet a porovnat několik různých metod (např. z oblasti evolučních algoritmů) optimalizace těchto parametrů. Porovnání nalezených optimálních parametrů pro různé situace (kancelář, továrna, exterier ...) může vést k zredukování jejich počtu případně nalezení automatické metody jejich stanovení bez nutnosti optimalizace.

Segmentace je již naimplementována (OS Linux), pro tuto práci bude použita pouze jako "černá skříňka".

Více informací.

Datum vypsn:2006-10-12
Nzev:Umstn kamer do pdorysu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Popis:


Prvním krokem k dobře fungujícímu vícekamerovému systému (nehledě na aplikaci) je dobré rozmístění kamer. Například pro interakci s projekční stěnou chceme co nejlépe pokrýt prostor před stěnou. Na druhou stranu není žádoucí, aby kamery zabíraly jiné části místnosti, ať už kvůli rušivému pozadí nebo zachovaní soukromí. K dispozici typicky méme jen omezený počet kamer, které mohou mít různou ohniskovou vzdálenost či rozlišení a chceme je co nejlépe využít.

Úkolem této práce je implementace existujicí metody pro nalezení optimálního rozmístění kamer pro danou aplikaci. Alternativně lze těžiště práce přesunout do tvorby interaktivního grafickeho nastroje, který umožní zadat půdorys mistnosti a požadované zóny pokrytí s cílem propojit ho s vícekamerovým systémem např. pro zobrazení pozice sledovaných objektů online.

Datum vypsn:2006-10-12
Nzev:Vyhodnocen rozvren stihu ve vcekamerov sekvenci
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Popis:

Chceme-li někomu prezentovat video z vícekamerového systému, narážíme na problém, že člověk není schopen sledovat obraz z většího množství pohledů současně. Je tedy vhodné ukázat vždy jen ten pohled, který nejlépe podá informaci o tom, co se ve scéně odehrává - tak to dělá např. režisér přímého televizního přenosu.

K dispozici je několik metod pro rozvržení střihu, hlavním úkolem práce je návrh metody pro automatické vyhodnocení výsledků na základě vzorového řešení rozmístění střihu provedeného člověkem. Druhým krokem je využití vytvořeného vzorového řešení pro optimalizaci parametrů metody rozvržení střihu pomocí strojového učení.

Předchozí DP. Téma je součástí projektu Multicam.

Datum vypsn:2008-02-13
Nzev:Vyuit grafick karty pro sledovn
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Popis:

Ačkoliv je grafická karta primárně navržena pro zobrazování, začíná být stále častěji používána i v počítačovém vidění pro real-time aplikace. Např. algoritmy pro segmentaci nebo stereo obsahují kroky, kdy se pro každý bod obrazu provádí nějaké základní operace, které je grafický hardware schopný provést řádově rychleji než CPU. Úkolem této práce je prozkoumat možnosti, které grafická karta nabízí, a demonstrovat je implementací vybraného algoritmu z oblasti počítačového vidění, v němž budou některé operace prováděny na grafickém procesoru. Implementace pro OS Linux, možné využití knihovny OpenVIDIA.

Datum vypsn:2006-10-12
Nzev:Zacleneni sitovych, USB a aktivnich kamer do MultiCam systemu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Popis:Nas vicekamerovy system v soucasne dobe pracuje temer vyhradne s FireWire kamerami, ovsem v urcitych situacich muze byt z dovodu delky kabelu nebo ceny vyhodnejsi pouzit jiny typ kamer, napr. ethernetove sitove kamery nebo USB kamery. Z hlediska pridani dalsich funkci se nabizi i rozsireni na aktivni pan-tilt-zoom kamery.

Ukolem teto prace je implementace modulu, ktery prijima pozadavek na sejmuti obrazu z uvedenych typu kamer (resp. ze zvolene podmnoziny). Jako vzor je k dispozici modul pro FireWire kamery, nove vytvarene moduly prevezmou jeho rozhrani pro komunikaci s ostatnimi moduly systemu (TCP/IP, sdilena pamet), pripadne toto rozhrani dale vylepsi, tak aby system MultiCam mohl s kamerou pracovat nezavisle na jejim typu.

Dalsi problemy, ktere lze resit v navaznosti na tento ukol:

  • barevna kalibrace kamer (jeden predmet ma mit stejnou barvu ve vsech kamerach)
  • konstrukce panoramatickeho obrazu sceny pan-tilt-zoom kamerou
  • nasledne upresneni pozice pan-tilt-zoom kamery registraci vuci tomuto obrazu
Implementace pro OS Linux v C/C++.
Více informací.
Datum vypsn:2007-10-31
Nzev:Praca s ultrazvukovym pristrojom EchoBlaster, rekonstrukce obrazu z RF signalu
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Marin Uherk ,Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Popis:Mame UZ pristroj EchoBlaster s  analogovym RF vystupom a USB rozhranim.
Standardne dodavany software poskytuje funkce bezneho ultrazvuku.
Oproti tomu praca s RF signalom ma vyhodu, ze data obsahuju priamo
odrazeny akusticky signal ktory nasnimal UZ skener. Obrazok vytvoreny
z  takychto dat ma lepsie axialne rozlisenie a nie je degradovany funkciami na
spracovanie obrazu. Pre komunikaciu pomocou USB rozhrania mame driver
pre Windows. Pre ziskanie RF signalu pouzijeme digitalizacnu
vstupno-vystupnu kartu. Uloha sa da rozdelit do niekolko casti:


Uloha 1:
Mame driver pod Windows pro UZ pristroj. Software Development Kit
(SDK) je v -B jazyku C++. Uloha je:
- napisat wrapper pre MATLAB pre ovladanie UZ pristroja
- vytvorenie dokumentacie a  uzivatelskej prirucky
Poziadavky na studenta:
- programovanie v  MATLAB, C++

Uloha 2 (nezavisla na ulohe 1):
Pre ziskanie RF signalu pouzijeme digitalizacni kartu.
K ni existuje driver a SDK pod Windows v jazyce C i pod Matlabem.
Uloha je:
- naucit se nakonfigurovat digitalizacni kartu
- vytvorenie MATLAB wrapper pro ovladanie digitalizacni karty
- naucit se nasnimat RF signal
- demonstracna aplikacia v MATLABe s funkciou ulozenia do suboru
Poziadavky na studenta:
- programovanie v MATLABe, eventualne v C
- Znalosti o digitalizacii signalu a zakladni funkci ultrazvuku

Uloha 3 (pokracovanie uloh 2,3):
- rekonstruovat UZ obrazok z RF signalu (obalka signalu, logaritmicka
kompresia, interpolace)
- implementovat standartne nastavenia a funkcie pre vytvaranie UZ obrazku
(napr. vylepsenie kvality obrazu)
- vytvorenie systemu v  MATLABe s uzivatelskym rozhranim s uvedenymi
vlastnostami a funkciou ulozenia do suboru
- porovnat kvalitu rekonstruovaneho obrazka (z RF signalu) s obrazkom
ziskanym z dodavaneho softwaru
- urobit experimenty na fantomoch imitujucich realnu tkaninu
Poziadavky na studenta:
- programovanie v MATLABe, znalost zakladu zpracovani signalu a obrazu
a cinnosti ultrazvuku

Uloha 4 (pokracovanie uloh 1 a 3):
- integracia MATLAB wrappera pre UZ skener tak aby sa dal sucasne
ovladat UZ skener i digitalizace.
- vytvorenie klient-server aplikacie tak aby sa ultrazvuk a
digitalizace daly ovladat aj
z Linuxu (tato cast da sa oddelit samostatne)
Poziadavky na studenta:
- programovanie v   MATLABe
- znalost architektury klient-server
Datum vypsn:2008-03-06
Nzev:Vvoj fotografick aplikace klient-server pro chytr telefon
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Roman Sejkot ,Doc. Ing. Radim ra Dr. Tech.
Popis:Vytvořte podporu pro existující mobilní aplikaci typu klient-server, která sejme fotografii, pošle ji na server a na základě shody obrazu s databází zobrazí informaci v klientu (na obrazovce chytrého telefonu). V tomto projektu půjde zejména o to, vytvořit editor XML souboru v existující struktuře a překladač na binární soubor pro serverovou aplikaci. XML soubor reprezentuje strukturu objektů ve světě a překlad je nutný z důvodů efektivity načtení reprezentace na serveru. Editor může být založen na existující aplikaci a upraven podle potřeb projektu. Projekt má potenciál k pokračování na bakalářské práci při vývoji aplikace s klientem na platformě Android nebo iOS a serverem na infrastruktuře fakulty.
Datum vypsn:2015-10-01
Nzev:Automatick kalibrace pomoc ?sebedotyku? a sebepozorovn u dvojrukho prmyslovho manipultoru
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Matj Hoffmann Ph.D.
Popis:Cílem práce je automatická kalibrace dvourukého průmyslového manipulátoru bez použití externích měřících zařízení. Robot se kalibruje sám a to za použití: a) sebepozorování pomocí kamer, které jsou součástí zařízení, b) “sebe-dotyku” s pomocí silové zpětné vazby, c) dotyku s prostředím (např. stůl). Úkolem je porovnat tyto metody mezi sebou a to jak teoreticky tak prakticky a zhodnotit jejich vhodnost pro nasazení v průmyslové praxi.

Ukázková videa:
https://youtu.be/7azecm1H2zQ
https://youtu.be/rd7c6T2HyMs
Datum vypsn:2018-05-18
Nzev:Kalibrace uml ke na humanoidnm robotu Nao
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Matj Hoffmann Ph.D.
Popis:Máme k dispozici unikátní verzi robota Nao s taktilními senzory po celém povrchu těla (ruce, trup, obličej). Rozložení a rozměry kůže ve 2D jsou známy, ale jejich pozice na těle robota (ve 3D) nikoli. Cílem práce je získat souřadnice jednotlivých taktilních čidel na povrchu těla robota vzhledem k jeho kinematickému modelu. Výchozí možností je optimalizace kombinující omezující podmínky 2D modelu kůže a 3D CAD modelu, ze kterého známe umístění některých částí pole senzorů. Pro ověření či dokalibrování je možné použít další senzory na těle robota (kamery, inerciální senzory) či sebe-dotykové konfigurace.

ilustrační video (na robotu iCub): https://youtu.be/pfse424t5mQ
Datum vypsn:2018-05-18
Nzev:Sebe-explorace a tvorba modelu tla u humanoidnho robota s umlou k
Obor:Kybernetika a men
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedouc:Mgr. Matj Hoffmann Ph.D.,Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Popis:Cílem práce je na simulátoru humanoidního robota s umělou kůží a poté na skutečném robotovi vyvinout algoritmy, které efektivně generují konfigurace, kde dochází k "sebedotyku", a zároveň učit model robota (přímá a inverzní kinematika). K prohledávání lze použít tzv. "active goal babbling" či učení s posilováním.
Videopříklady:
https://youtu.be/7f9Mfl7sO18
https://youtu.be/a81K1kAD_gM
https://youtu.be/pfse424t5mQ
Datum vypsn:2018-05-18