Gender recognition from frontal facial images within project FP7-ICT-247525-HUMAVIPS

Function crop_scale_mex.c

<< zpět

Zadání

Cílem tohoto úkolu je vytvořit takovou funkci, která bude zvětšovat/zmenšovat výřez z obrázku pomocí bilineární transformace s podmínkami:

Řešení

Vzhledem k povaze úlohy, kde má být funkce použita, bylo bráno v úvahu, že nový obrázek bud buď zvětšen v obou rozměrech, nebo naopak bude v obou rozměrech zmenšen.
Pro zvětšení bylo použito bilinearní transformace.
Pro výpočet pří zmenšení rozměrů byla vytvořena mřížka, jejíž pozice byla zaokrouhlena na celá čísla a poté hodnoty zastoupeny reprezentantem o hodnotě průměrné hodnoty. Zaokrouhlení mřížky zatěžuje interpolaci chybou, která je i ve výsledkách znatelná. Tato chyba lze napravit pomocí převážení intenzit pixelů na hranicích mřížky.

Výsledky

Funkci jsem odzkoušel na obrázku, jenž je součásti Image Processing Toolboxu MATLABu. Vytvořená funkce se jmenuje crop_image a k porovnání byla použita funkce eye_crop_image. Hodnota e vyjadřuje součet kvadrátu odchylek intezit odpovídajícich pixelů.

Zdroje

Patrice Y. Simard, Dave Steinkraus, John C. Platt: Best Practices for Convolutional Neural Networks Applied to Visual Document Analysis
<< zpět