33IRO - Inteligentní robotika (zima 2002)1

Přednášející: Tomáš Pajdla Rozsah: 2 + 2 Obor: TK
Cvičí: M. Matoušek, H. Bakstein, D. Martinec Kredity: 4 Dop. semestr: 11
Katedra: K333 Zakončení: z, zk Typ předmětu: Z

Rozvrh        
Přednáška: Pondělí 09:15 - 11:00 v T317   Cvičení: Pondělí 12:45 - 17:45 v K132
        1. cvičení 12:45 - 14:15
        2. cvičení 14:30 - 16:00
        3. cvičení 16:15 - 17:45
        Středa 18:00 - 19:00 v K132

Aktuální informace na: http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/.


[Průběh semestru]  [Přednášky]
[Cvičení: rezervace | Zadání | Prezentace | Odevzdání | Hodnocení]
[Test] [Hodnocení předmětu]

Cíl předmětu

Cílem předmětu IRO je studenty naučit (procvičit v) řešení a prezentování inženýrského problému tak, aby použili znalosti z předchozích předmětů. Těžiště předmětu spočívá v samostatné práci studentů.

Předmět IRO staví na následujících předmětech, které mu předcházejí:

Předměty 33KUI a 33OTS jsou povinně, takže je všichni studenti absolvovali. Předměty 33ROB a 33PVR jsou povinně volitelné a předpokládá se, že je studenti též absolvovali.

Přednášky předmětu budou obsahovat pouze nezbytný teoretický základ pro řešení samostatné práce.


Průběh semestru

  Datum Přednáška Cvičení
1. 30.9. Obsah předmětu, zadání a forma práce. Konzultace
2. 7.10. Vidění I. Konzultace
3. 14.10. Kinematika I. Konzultace
4. 21.10. Plánování I. Konzultace
  24.10. 1. odevzdání zprávy do 24.10. 12:00
  28.10. Svátek.  
5. 1.11.   Konzultace
6. 4.11. Poučení z hodnocení návrhu. Vidění II. Konzultace
7. 11.11. Vidění III. Konzultace
8. 18.11. Kinematika II. (V.Smutný) Konzultace
9. 25.11. Plánování II. Konzultace
10. 2.12. Plánování III. Konzultace
  5.12. 2. odevzdání zprávy do 5.12. 12:00
11. 9.12. Program dle potřeby. Konzultace
12. 16.12.   Konzultace
13. 2.1-3.1   Konzultace
14. 6.1.2002 T E S T  
  8.1.2002 3. odevzdání zprávy do 8.1.2002 12:00


Všechny návrhy řešení, které obdržíme do stanoveného termínu, budou ohodnoceny. Bude použito stejné metody hodnocení, jako při hodnocení výsledné zprávy. Návrhy, které obdržíme později, nebudou ohodnoceny.

Všechny výsledné výzkumné zprávy (3. odevzdání), které obdržíme do stanoveného termínu, budou ohodnoceny a přispějí k výsledné známce z předmětu. Zprávy, které obdržíme později, k výsledné známce nepřispějí.


Přednáška

On-line poznámky k přednášce.


Cvičení

V rámci cvičení bude trojice studentů řešit samostatnou práci. Zápočet student získá odevzdáním výzkumné zprávy popisující řešení samostatné práce. Po dobu cvičení budou studenti mít vyhrazeny počítače v laboratoři K132. Přednášející a cvičící budou k dispozici po dobu cvičení ke konzultaci po předchozí domluvě e-mailem. Konzultovány budou však pouze formálně správné části zprávy.

Trojice studentů se musí nejprve zarezervovat posláním emailu na iro2002@cmp.felk.cvut.cz. Jako odpověď dostanou číslo skupiny.


Zadání samostatné práce


Prezentace práce

Výsledky práce budou prezentovány formou výzkumné zprávy. Vyžadujeme, aby výzkumná zpráva byla napsána správně po věcné i formální stránce.

Za věcně správnou zprávu považujeme tu, která

  1. neobsahuje věcné chyby,
  2. dokládá tvrzení důkazy a výsledku experimentů,
  3. obsahuje dostatek informací, aby bylo možno popsané řešení zopakovat.

Za formálně správnou zprávu považujeme zprávu, která je napsána podle pravidel IMRAD vyložených Dr. Radimem Šárou v předmětu 33OTS v letním semestru roku 2002. Zpráva bude sledovat strukturu popsanou v části ,,Písemná forma sdělení'' dokumentu http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/IRO/2000Z/Labs/p3.pdf.

Další informace o správné prezentaci inženýrské a vědecké práce naleznete v následujících dokumentech, které přebírám od Dr. Radima Šáry z materiálů předmětu 33OTS:

  1. Specifikace inženýrského problému;
  2. Práce s bibliografickými zdroji;
  3. Vedení inženýrského experimentu, písemná forma sdělení;
  4. Ústní forma sdělení;
a v literatuře [1].


Odevzdání práce

Samostatnou práci studenti odevzdají odesláním souboru ve formátu PDF e-mailem na adresu iro2002@cmp.felk.cvut.cz do 8.1.2001 do 12:00. Zaslaný e-mail musí splňovat tyto náležitosti (?? znamená číslo skupiny): Zpráva bez těchto náležitostí nebude přijata.

Odevzdané práce a hodnocení.


Hodnocení práce

V bodovém ohodnocení práce bude věcná i formální stránka ohodnocena zvlášť v rozsahu 0-100 bodů. Výsledné ohodnocení práce (v rozsahu 0-100 bodů) se určí dle vztahu

\begin{displaymath}
\mbox{ohodnocení práce} = 0.5 (\mbox{věcná správnost}) +\...
...x{formální správnost} \frac{\mbox{věcná správnost}}{100}) .
\end{displaymath}

To znamená, body za formální správnost jsou váženy správností věcnou. V případě formálně chybného dokumentu body za věcnou správnost zůstávají, ovšem při překročení povolené délky nebudou zbylé části dokumentu hodnoceny.

Informace o hodnotících kritériích a bodování viz. hodnotící formulář (pdf).


Test

Vzorové otázky v testu (pdf). Hodnocení testu.

T E S T se koná 6.1.2003 v učebně T317 a probehne v dvou vlnách:

  1. 09:10-09:55 studenti skupin 1-13
  2. 10:00-10:45 studenti skupin 14-25

Prosím o dochvilnost.

Náhradní T E S T se koná 17.1.2003 v učebně K3 v 9:00.


Hodnocení předmětu

Známka a předmětu bude určena následovně. Práce, kterou studenti vypracují na cvičení, test, který student napíše, a ústní zkouška budou ohodnoceny body v rozsahu 0-100. Váženým průměrem získá student z předmětu

\begin{displaymath}
\mbox{ohodnocení} = 0.5 (\mbox{body za práci}) + 
0.3 (\mbox{body z testu}) + 0.2 (\mbox{body ze zkoušky}) ,
\end{displaymath}

kterým bude určena známka dle následující tabulky:

ohodnocení známka
90 - 100 výborně
70 - 89 velmi dobře
50 - 69 dobře
00 - 49 nevyhověl(a)

Ústní část zkoušky není, na rozdíl od dvou zbylých částí, povinná.

Literatura

1
Z. Šesták,
Jak psát a přednášet o vědě.
Academia 2000.

2
M. Šonka, V. Hlaváč, R. Boyle,
Image Procesing, Analysis, and Machine Vision.
PWS Publishing. 1998.
(Model perspektivní kamery v homogenních souřadnicíc).

3
H. Asada, J.-J.E. Slotine,
Robot Analysis and Control.
Willey-Interscience Publication, 1986.
(Kinematika manipulátoru, přímá a inverzní kinematická úloha).

4
N.J. Nilsson,
Problem-Solving Methods in Artificial Intelligence.
McGraw-Hill, 1971.
(Prohledávání stavového prostoru, $A^*$-algoritmus).

5
J.Šochman and T. Pajdla.
Matematický model perspektivní kamery v afinním prostoru.
Research Report CTU-CMP-2002-11, Center for Machine Perception, K333 FEE Czech Technical University, Prague, Czech Republic, May 2002.

6
On-line poznámky k přednášce.


Footnotes

... 1
K dispozici také pdf verze


Martin Matousek 2003-10-10