33IRO Inteligentní robotika 2005 - Zkouška

Písemná část zkoušky

Písemná část zkoušky proběhne během posledního cvičení ve dvou následujících skupinách. Předběžné rozdělění k 2.1.2006 (může se změnit po dohodě s cvičícími)

	Cvičení 1
	
	Bäumelt    Zdeněk   baumez  
	Bouša     Libor   bousal  
	Buryan     Petr    buryap  
	Herm      Ota    hermo1  
	Hruška     Martin   hruskm  
	Ivánek     Tomáš   ivanet  
	Kálal     Zdeněk   kalalz  
	Karolík    Antonín  karola  
	Kovačik    Petr    kovacp  
	Matiášek    Petr    matiap  
	Němec     Miloš   nemecm  
	Novotný    Jiří    novotj  
	Pospíšil    Bohumír  pospib  
	Post      František postf1  
	
	Cvičení 2
	
	Stach     Josef   stachj  
	Synovec    Lukáš   synove  
	Šimůnek    Petr    simunp  
	Šmerák     Marek   smeram  
	Šťavík     Ondřej   stavio  
	Tauchman    Vít    tauchv  
	Göbl      Josef   goblj  
	Jašek     Jan    jasekj  
	Koutný     Vladimír  koutnv  
	Lipovský    Štěpán   lipovs  
	Meško     Michal   meskom  
	Smutný     Karel   smutnk  
	Vacula     Martin   vaculm  
	Vesecký    Josef   vesecj  
		
	Málo aktivní studenti, není jisté, zda přijdou.
	
	Héder     Zoltán   hederz  
	Fiala     Ondřej   fialao 
	Neue      Gordon   neueg1 
	Peca      Marek   pecam1 
  

Test bude mít dvě části. V první části testu se budou ručně řešit příklady na papíře. Ve druhé části se bude řešit příklad na počítači v Maple 8.

Typické "ruční" příklady:

 1. Označte lineárně závislé/nezávislé množiny vektorů.
 2. Dokažte, že množina vektorů je lineárně závislá/nezávislá.
 3. Nalezněte řešení soustavy rovnic s maticí soustavy A a s pravou stranou b.
 4. Napište hodnosti následujících matic.
 5. Vypočtěte vlastní čísla následující matice.
 6. Vydělte polynom f polynomy g a h v uspořádání lex(x,y,z).
 7. Sestavte soustavu rovnic popisujících kinematiku následujícího mechanismu.

Typické "Maple" příklady:

 1. Nalezněte řešení následující algebraické rovnice výpočtem vlastních čísel vhodné matice.
 2. Které z následujících soustav algebraických rovnic mají konečný počet řešení a proč?
 3. Zkonstruujte Groebnerovu bázi Buchbergerovým algoritmem a zapište posloupnost S-polynomů, které jste potupně dostali.
 4. Nalezněte všechna řešení následující soustavy algebraických rovnic s použitím Groebnerovy báze.
 5. Odvoďte obecný vzorec pro IKU následujícího mechanismu (2 osy pohybu).
 6. Nalezněte kloubové souřadnice pro zadanou polohu koncového stupně následujícího manipulátoru   (2 osy pohybu).

Test se vyžaduje řešit "z hlavy", tedy bez poznámek z přednášek, webu a jiné literatury.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je nepovinná pro ty, kdož již budou po písemné části spokojeni se známkou. Zkouška bude organizována v malých skupinách (maximálně 3 studenti najednou). Zkoušet se budou následující otázky, na které bude 1.5 hodinová příprava. Bude možno používat libovolnou literaturu. Po skončení přípravy každý student vyloží svoje otázky na tabuli ostatním. Doplňující otázky, týkající se všeho probíraného, budu klást všem, abychom vždy společně nalezli odpovědi.

 1. Lineární prostor, báze, dimenze [literatura 1 str. 3-16].
 2. Definice a charakterizace lineární nezávislosti [literatura 1, Definition 1.1.18, Proposition 1.1.19].
 3. Řešení lineárních soustav, hodnost matice, Frobeniova věta [literatura 1, str. 28 - 32, str. 49-76, zvlíště Theorem 2.5.1].
 4. Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní vektory, charakteristický polynom [literatura 2, str. 20-39]
 5. Numerické řešení algebraické rovnice nalezením vlastních čísel matice s předepsaným charakteristickým polynomem ("companion matrix") [bude doplněno].
 6. Afinní a Eukleidovský prostor, souřadná soustava, souřadnice bodů [IRO-2005-Lecture-02.pdf, slidy 1-15].
 7. Pohyb jako transformace souřadnic. [IRO-2005-Lecture-02.pdf, slidy 16-20, IRO-2005-Lecture-03.pdf, slidy 1-13].
 8. Osa pohybu, šroubový pohyb [2005-Lecture-05.pdf, slidy 1-18].
 9. Denavit-Hartenbergova konvence pro popis sériového manipulátoru [2005-Lecture-04.pdf, slidy 1-45].
 10. Algebraické rovnice a polynomy, lineární prostor polynomů, jeho báze a dimenze, ideál generovaný množinou polynomů, varieta generovaná množinou polynomů, ideál generovaný varietou, jejich vzájemný vztah a vztah k množině řešení algebraických rovnic [2005-Lecture-06.pdf, slidy 1-11, 16-21].
 11. Uspořádání monómů,, monomial, multidegree, leading term, leading monomial, leading coefficient, dělení polynomů ve více proměnných s více děliteli, najmenší společný násobek dvou monómů [2005-Lecture-07.pdf, slidy 1-20].
 12. Groebnerova báze, S-polynom, algoritmus konstrukce Groebnerovy báze  [2005-Lecture-07.pdf, slidy 21-26].
 13. Řešení soustav algebraických rovnic ve více proměných a s konečným počtem řešení s pomocí Groebnerovy báze [2005-Lecture-08.pdf, slidy 1-18]. Hilbertova Nullstellensatz a vztah mezi dvěma ideály, Věty A, 1, 2, 3  [2005-Lecture-09.pdf, slidy 1-6].
 14. Přímá a inverzní kinematická úloha [bude doplněno].
 15. Inverzní kinematická úloha pro sériového robota se šesti stupni volnosti [bude doplněno].