X383ZS, Y383ZS - Zpracování signálu a obrazu (obrazová část)

Letní semestr 2007/2008, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 14:30 do 16:00 v posluchárně 340 (Dejvice) .

Přednášející: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky
Fakulta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac

Cvičící: Ing. Tomáš Svoboda, PhD. (vedoucí cvičení), svoboda@cmp.felk.cvut.cz. Ing. Lukáš Cerman, Mgr. Petr Doubek, PhD., Ing. David Hurych, Ing. Jakub Krátký, Ing. Štěpán Obdržálek, PhD., Ing. Michal Perďoch, Mgr. Zdenka Uhríková, Ing. Pavol Vlček,
Stránky cvičení.

Praha, 31. ledna 2008

Okruhy ke zkoušce.    Prezentace na přednáškách v elektronické formě. Konkrétní přednášku vyberte podle plánu přednášek (česky, anglicky).

Plán přednášek

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

8 15.04.2008 Úvod a vlastnosti digitálních obrazů. Počítačové vidění versus digitální zpracování obrazu. Proč je počítačové vidění těžké?  Role interpretace pozorovaných dat. Rastrový digitální obraz a jeho základní vlastnosti. Vzorkování 2D signálu. Histogram a jeho ekvalizace. Typický postup analýzy obrazu. Lineární integrální transformace. 2D Fourierova transformace. Spektrum.
9 22.04.2008 Předzpracování obrazu I (metodami zpracování signálů).  Filtrace šumu ve spektru. Metody předzpracování, taxonomie podle velikosti zpracovávaného okna. Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace a interpolace obrazu. Rastrové a vektorové obrazy, použití na příkladu jazyka PostScript. Vlnková (wavelets) transformace. Metoda hlavních směrů (angl. Principal component analaysis).
10 29.04.2008 Předzpracování obrazu II. Statistický princip filtrace šumu. Předzpracování v lokálním okně. Předzpracování pomocí 2D konvoluce. Rychlé implementace konvoluce. Nelineární metody předzpracování. Robustní statistika. Detekce hran. Marrova teorie hranové detekce (průchody nulou). Role měřítka. Cannyho hranový detektor.
11 06.05.2008 Přednáška není. Čtvrteční rozvrh kvůli přesunům výuky.
12

13.05.2007

Pořízení obrazu z optického i radiometrického hlediska. Kamery (přehled). Barevené obrazy a jejich zpracování.
13 20.05.2007 Matematická morfologie. Reprezentace obrazu bodovými množinami, rozdíl od kombinace lineárních zdrojů. Operace morfologie pro binární obrázky, eroze, dilatace, složitější operace. Šedotónová morfologie. Hledání kostry. Granulometrie. Morfologická segmentace, rozvodí (watershed).
14 27.05.2007 Komprese obrazů. Entropie. Redundance. Ztrátové a bezeztrátové metody. Huffmanovo a aritmetické kódování. Komprese lineárními integrálními metodami. Predikční metody komprese. Reprezentace obrazu pomocí koutkové reprezentace.

Zkouška X383ZS a Y383ZS a její hodnocení, platí od 1. 1. 2008

 

Počet bodů

Hodnocení zkoušky

0-49, případně z písemky ze signálové nebo obrazové části méně než 12 bodů

neprospěl 4 

50- 66

dobře 3

67-83

velmi dobře 2

84-100 (ústní zkoušení může navýšit hodnocení až na 110 bodů)

výborně 1

 

 

Signály

Obrazy

Min

Max

Min

Max

Laboratoře, cvičení

6

15

6

15

Písemná zkouška

12

35

12

35

Ústní zkouška

<-10, +10>

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední změna 19.06. 2008 22:12