383ZS - Zpracování signálu a obrazu (obrazová část)

Letní semestr 2005/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 14:30 do 16:00 v posluchárně 337 (Dejvice) .

Přednášející: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky
Faculta elektrotechnická ČVUT
hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac

Cvičící: Ing. Tomáš Svoboda, PhD. (vedoucí cvičení), svoboda@cmp.felk.cvut.cz. Mgr. Hynek Bakstein, Ing. Lukáš Cerman, Mgr. Petr Doubek, PhD., Ing. Milan Petrík, Ing. Pavol Vlček,
Stránky cvičení.

Praha, 25. února 2006

Okruhy ke zkoušce.    Prezentace na přednáškách v elektronické formě.

Plán přednášek

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

8 18.04.2006 Úvod a vlastnosti digitálních obrazů. Počítačové vidění versus digitální zpracování obrazu. Proč je počítačové vidění těžké?  Role interpretace pozorovaných dat. Rastrový digitální obraz a jeho základní vlastnosti. Vzorkování 2D signálu. Histogram a jeho ekvalizace. Typický postup analýzy obrazu. Lineární integrální transformace. 2D Fourierova transformace. Spektrum.
9 25.04.2006 Předzpracování obrazu metodami zpracování signálů.  Filtrace šumu ve spektru. Kosinová transformace. Vlnková (wavelets) transformace. Metody předzpracování, taxonomie podle velikosti zpracovávaného okna. Transformace jasové stupnice. Bodové jasové korekce. Geometrické transformace a interpolace obrazu. Rastrové a vektorové obrazy, použití na příkladu jazyka PostScript. Homografie (kvůli cvičení).
10 02.05.2006 Předzpracování obrazu II. Statistický princip filtrace šumu. Předzpracování v lokálním okně. Předzpracování pomocí 2D konvoluce. Rychlé implementace konvoluce. Nelineární metody předzpracování. Robustní statistika. Detekce hran. Marrova teorie hranové detekce (průchody nulou). Role měřítka. Cannyho hranový detektor.
11 09.05.2006 Bez přednášky, protože podle harmonogramu školního roku se učí podle pondělního rozvrhu.
12

16.05.2006

Matematická morfologie. Reprezentace obrazu bodovými množinami, rozdíl od kombinace lineárních zdrojů. Operace morfologie pro binární obrázky, eroze, dilatace, složitější operace. Šedotónová morfologie. Hledání kostry. Granulometrie. Morfologická segmentace, rozvodí (watershed).
13 23.05.2006 Pořízení obrazu z optického i radiometrického hlediska. Technické prostředky pro pořízení, zpracování a zobrazení obrazu. Kamery.  Digitizéry. Osvětlovače. Scannery. HW pro zpracování obrazu. Zobrazování. Měření vzdálenosti od pozorovatele. Princip tomografu. Barevené obrazy a jejich zpracování.
14 30.05.2006
T. Svoboda
Komprese obrazů. Entropie. Redundance. Ztrátové a bezeztrátové metody. Huffmanovo a aritmetické kódování. Komprese lineárními integrálními metodami. Predikční metody komprese. Reprezentace obrazu pomocí koutkové reprezentace.

Hodnocení při zkoušce

Počet bodů

Hodnocení zkoušky

0-9, případně z písemky ze signálové nebo obrazové části méně než 2,5 bodu neprospěl 4 
10-13 dobře 3
14-17 velmi dobře 2
18-22 výborně 1

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední změna 14.05. 2006 08:18