English version

Počítačové vidění a virtuální realita

Předmět 33PVR
Cvičí V. Smutný, M. Bujňák


Seznam studentů, rozdělení do skupin a získané body

Bodování cvičení

Bodování je strukturované (každá práce má určený maximální rozsah bodů), ale v pravomoci cvičících je se odchýlit.
 • Specifikace 5 bodů, pozdě odevzdaná -2 body přičtené k bodům za kvalitu.
 • Zpráva text 12 bodů, pozdě odevzdaná -5 bodů.
 • Program, řešení 15 bodů.
 • Prezentace 8 bodů, pozdě připravená -5 bodů.
 • Forma cvičení

  Cvičení jsou vedena laboratorní formou. Skupinky dvou studentů řeší, obhajují a prezentují praktickou úlohu. Řešení úlohy se sestává ze specifikace problému, experimentů, návrhu a realizace řešení, předvedení výsledků a jejich obhajoby před cvičícími. Cvičení je uzavřeno prezentací na společném semináři před ostatními studenty. Cvičící je možné konzultovat kdykoliv v době cvičení nebo po předchozí dohodě.

  Úloha - Měření vzdálenosti dvou bodů v prostoru fotogrammetrickými metodami

  Představte si, že stojíte před problémem změření vzdálenosti dvou bodů v prostoru. Ve Vašem případě máte změřit vzdálenost dvou špiček věží kostela svatého Ignáce. V případě, že chcete náročnější úlohu, je možné změřit rozdíl výšek obou věží za předpokladu, že "vodorovné" římsy kostela považujeme za přesně vodorovné.

  Vstupem Vaší úlohy bude libovolný počet Vámi pořízených digitálních fotografií kostela. Použijte rozlišení 4 milionů pixelů. V případě, že uvedený fotoaparát nemáte k dispozici, bude Vám zapůjčen fotoaparát Cannon G2 v místnosti G205 slečnou Kopeckou, telefon 7669. Výsledkem Vaší práce je program, který ze zadaných snímků změří vzdálenost zvolených bodů.
  Úkoly:
 • vyfotografujte objekt,
 • navrhněte kalibrační proceduru,
 • navržené algoritmy implementujte,
 • popište, kdy Vámi navržené metody budou spolehlivě fungovat,
 • proveďte experimenty a zhodnoťte výsledky,
 • navrhněte vhodná zlepšení metody.


 • Detailný popis zde.

  Nástroje pro řešení úlohy

  Úlohy řešte v Matlabu. K dispozici je Image Processing Toolbox.

  Dále pro Vás mohou být užitečné funkce v adresářích
  \\K333\appl\oko\matlab\cmp\geometry
  \\K333\appl\oko\matlab\cmp
  \\K333\appl\oko\matlab\cmp\mex\mex5


  Příkazy do matlabu jsou tedy:
  system_dependent RemoteCWDPolicy Reload;
  system_dependent RemotePathPolicy Reload;

  addpath('\\K333\appl\oko\matlab\cmp\geometry')
  addpath('\\K333\appl\oko\matlab\cmp')

  Doporučujeme knihu Hlaváč, Šonka, Boyle a materiály k přednášce.
  "A Structure and Motion Toolkit in Matlab"

  Časový plán cvičení

  1. týden
  Seznámení s úlohami a s dostupným vybavením, rozdělení do skupin.
  2.-5. týden
  Konzultace. Samostatná práce.
  6. týden
  Odevzdání specifikace cvičícímu. Odevzdání cvičícím si dohodněte e-mailem.
  7.-11. týden
  Konzultace. Samostatná práce.
  13. týden
  Odevzdání závěrečné zprávy, předvedení funkční úlohy. Odevzdání cvičícím si dohodněte e-mailem.
  14. týden
  Prezentace na společném cvičení, zápočet.

  Osnova specifikace

  Specifikace popisuje provedené experimenty, navrhuje řešení úlohy a popisuje očekávané vlastnosti výsledného systému:
  1. zadání úlohy,
  2. provedené experimenty a vyvozená pozorování,
  3. návrh řešení,
  4. podmínky, za kterých řešení bude fungovat,
  5. očekávané technické parametry (rychlost, přesnost,...).

  Osnova zprávy

  Zpráva popisuje zvolené řešení a to včetně:
  1. původního textu specifikace,
  2. popisu řešení,
  3. podmínek, za kterých řešení funguje,
  4. vyhodnocení úspěšnosti řešení,
  5. skutečně dosažené technické parametry a jak byly určeny,
  6. návrhů, jak řešení vylepšit pokud by bylo více času a prostředků.
  Specifikace i zpráva se odevzdává vytištěná. Úprava práce musí splňovat běžné standardy (styl, gramatika, sazba - zejména matematické vzorce, struktura).

  Závěrečná obhajoba a prezentace prací ze cvičení

  Závěrečná prezentace je povinná podmínka získání zápočtu (akceptujeme omluvenku od lékaře). Před prezentací je nutné odevzdat závěrečnou zprávu a prakticky předvést cvičícímu programy.
  Během prezentace každá skupina vysvětlí základ metody a dosažené výsledky ostatním na ploše cca 5-10 minut (to je hodně málo času). Doporučujeme připravit podklady na slidy nebo počítačovou prezentaci (HTML, PDF, PowerPoint). K dispozici bude zpětný projektor, dataprojektor s notebookem, tabule. Od ostatních účastníků se očekává, že budou klást palčivé otázky.

  Podmínky udělení zápočtu

  Odevzdávání prací probíhá v následujícím pořadí.
  1. Byla odevzdána vytištěná specifikace a obhájena před cvičícím.
  2. Byla odevzdána vytištěná závěrečná zpráva.
  3. Byl předveden uspokojivě fungující systém.
  4. Zpráva i program byly obhájeny před cvičícím.
  5. Výsledky byly prezentovány na závěrečném cvičení.

  Spojení


  Vladimír Smutný sedí v místnosti G10A, telefon 7280 e-mail smutny@cmp.felk.cvut.cz
  Martin Bujňák sedí v místnosti G103, telefon 5732, e-mail bujnam1@cmp.felk.cvut.cz


  Vladimir Smutny
  Last modified: Tue Feb 27 19:19:19 CET 2006