next up previous
Next: About this document ... Up: Výběr modelu pomocí metody Previous: Metoda nejmenších čtverců

Zadání cvičení

  1. Implementujte metodu nejmenších čtverců pro odhad parametrů polynomu podle popisu v sekci 2.
  2. Implementujte metodu cross-validation pro nalezení stupně polynomu s nejmenší cross-validační chybou. Stupně polynomu volte v rozmezí 1 až 10. Trénovací množinu uloženou v MAT-souboru si stáhněte zde. Pro rozdělení dat na trénovací a testovací množinu můžete použít funkci crossval.m.
  3. Zobrazte závislost cross-validační chyby a trénovací chyby na stupni polynomu.


Ondrej Drbohlav 2002-10-30